Logo Doing Business
Doing Business
2,595 bezoekers (2 vandaag, 21 deze week, 59 deze maand, 958 dit jaar)

Wettelijk model H

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijs-En-Banen.nl
Onderwijs En Banen
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Calculaties in de handel
Verkoopprijs via opslagen
Interne nettowinst
Kostprijs via opslag
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G
        •  Model H
        •  Model I
        •  Model J
 

Winst- en Verliesrekening volgens model H van de Wettelijke modellen

Karakteristiek: scontrovorm op basis van de functionele kosten bij stukproductie. Dit is hetzelfde model als model F, maar op een andere wijze geordend.  Alleen het blok van de Bedrijfslasten en het blok van de Bedrijfsopbrengsten wijken af van model E en G

Het bijzondere in onderstaand overzicht is dat het mogelijke posten zijn, dat wil zeggen in feite zal er nooit tegelijkertijd een Winst na belastingen zijn en een Verlies van belastingen. In een model zal met beide mogelijkheden rekening gehouden moeten worden en dus vervallen de posten die niet bruikbaar zijn bij het opstellen van een echte Winst- en Verliesrekening.
Winst- en Verliesrekening over ...
Debetzijde    
LASTEN
   
 - kostprijs van de omzet

 - verkoopkosten
 - algemene kosten
   lijntje
Som der kosten

Bedrijfslasten
 
   lijntje
 - rentelasten en soortgelijke kosten
 - waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren
 - waardeveranderingen van effecten   lijntje
 
Financiële lasten

 
 - belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
 - aandeel in verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
 - buitengewone lasten
 - belastingen buitengewoon resultaat


 


  - resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
  - buitengewoon resultaat na belastingen

(NB. Deze posten staan hier ter controle en als nadere informatie)


   lijntje
 
Winst na belastingen  
   lijntje
Totaal  
 
Winst- en Verliesrekening volgens model H van de Wettelijke modellen
Creditzijde    
BATEN    
 - netto-omzet
 - overige bedrijfsopbrengsten
 

   lijntje
Bedrijfsopbrengsten

 
 - opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
 - opbrengst van effecten
 - andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
 - waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren
 - waardeveranderingen van effecten

   lijntje
 
Financiële baten  
 - belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
 - aandeel in winst van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
 - buitengewone baten
 - belastingen buitengewoon resultaat


 


€   lijntje
  - resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
  - buitengewoon resultaat na belastingen

(NB. Deze posten staan hier ter controle en als nadere informatie)


   lijntje
 
Verlies na belastingen  
   lijntje
Totaal  
 
Complicaties die samenhangen met deze modellen
In de kopjes bij de diverse modellen is aangegeven dat veel modellen sterk op elkaar lijken. Er zijn drie redenen van verschil. De eerste (bij de balansen) is dat er uitgebreider of minder uitgebreid wordt gerapporteerd. De tweede (bij de resultatenrekeningen) dat er fragmenten zijn die anders zijn opgebouwd, zoals de categoriale indeling in kostensoorten of de functionele kostenindeling. Ten derde gaat het om de wijze van ordenen en presenteren.
Voor een toelichting op de begrippen zij verwezen naar de site met bedrijfseconomische begrippen. Met name als het gaat om homoniemen (zelfde woord, maar met verschillende betekenissen) en synoniemen (verschillende woorden met dezelfde betekenis) zijn deze terug te vinden in de begrippenlijst. Opvallend is al dat enerzijds de term RR (resultatenrekening) in gebruik is, terwijl anders in deze modellen sprake is van Winst- en Verliesrekening.
Voor een nadere uitwerking van modellen zij verwezen naar andere pagina‘s op deze site met bedrijfseconomische modellen. Daar zijn (of komen) nadere uitwerkingen van deze modellen voor de externe verslaglegging. Zij staan naast de modellen voor de interne verslaglegging en de berekening van de kostprijs en de verkoopprijs.
Het essentiële verschil tussen interne en externe verslaglegging is dat het management van bedrijven bij de interne verslaglegging (management accounting) informatie wil om direct in te kunnen grijpen als de planning niet klopt of als er iets fout gaat. Bij de externe verslaglegging (financial accounting) gaat het de berichtgeving naar buiten en daar wil een bedrijf zijn problemen liever niet aan de grote klok hangen. Om die reden staan er andere posten op de interne verslaglegging en is er vaak een andere ordening.
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal.nl | Universiteit.nl
Banen-per-stad.nl | Vacatures-onderwijs.nl
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document