Overzicht
Adviesbureau CASA
Stichting Onderwijsportaal
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Privacy policy
Contact
Domeinnamen te koop
Domain names for sale
Homepage Fons Vernooij
Fons Vernooij
Home Adviesbureau-CASA.nl Contact
  LEVERINGSVOORWAARDEN  
Fons-vernooij.nl Onderwijsportaal.nl Universiteit.nl Vacatures-onderwijs.nl Banen-per-stad.nl

Leveringsvoorwaarden van Adviesbureau CASA
en de Stichting Onderwijsportaal

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  goederen en diensten, van welke aard dan ook, levert aan de opdrachtgever, hierna te noemen ‘afnemer’.
 2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 
Artikel 2: Overeenkomsten
 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  bindend.
 
Artikel 3: Offertes
 1. Alle offertes c.q. aanbiedingen, prijslijsten, levertijden, etc. van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door afnemer aanvaard, heeft de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.
 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en promotiemateriaal, alsmede andere door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  verstrekte gegevens binden haar niet.
 
Artikel 4: Wijzigingen
 1. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  behoudt zich het recht voor de overeenkomst en/of deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  tenminste één maand voordat de wijziging van kracht wordt melding zal maken op haar homepage.
  Indien de abonnee de wijzigingen of aanvullingen niet acceptabel vindt, kan hij tot een maand na facturering waarop de wijziging van kracht wordt bezwaar aantekenen tegen de wijzigingen of aanvullingen. De bestaande overeenkomst zal dan voortgezet worden onder de oude voorwaarden tot het moment dat de abonnee en de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe tekst, dan wel op basis van een gezamenlijke schriftelijke instemming de overeenkomst hebben beëindigd.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór het gebruikmaken van de diensten van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  een wijziging van de prijs optreedt, zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien dit zich voordoet binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.
 3. Overige wijzigingen in de overeenkomst met de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  en de afnemer zijn overeengekomen.
 
Artikel 5: Meerwerk
 1. Voor zover de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  ten behoeve van de afnemer diensten dient te leveren, uit welken hoofde dan ook, welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn inbegrepen, of kosten ontstaan doordat de afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan worden deze diensten en/of kosten als meerwerk beschouwd en bij afnemer extra in rekening gebracht.
 
Artikel 6: Levering
 1. Onder levering wordt verstaan de plaatsing van vermeldingen, buttons en dergelijke op een website dan wel het uitbrengen van advies, het registreren van e-mailadressen of domeinnamen en het inwerking zetten van de e-mailadressen of domeinnamen alsmede het leveren van overeengekomen aanvullende diensten, onverminderd het bepaalde in artikel 5.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. diensten moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van zaken en/of diensten dient de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten of wanneer diensten in gedeelten worden geleverd, wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de afnemer op het moment van levering.
 4. Overeenkomsten over plaatsing van vermeldingen en/of buttons eindigen met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst, indien deze verwijzen naar websites die in strijd zijn met de wet of de goede zeden. Dit geldt ook voor vermeldingen en/of buttons die verwijzen naar politieke of religieuze groeperingen die als extremistisch of fundamentalistisch bekend staan, dan wel dat zij maatschappelijke weerstand oproepen, zulks ter beoordeling van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA. In alle gevallen houdt de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan afnemer te leveren dan wel de te leveren diensten uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van afnemer, behoudt de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van afnemer aan te houden tot levering mogelijk is. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  stelt afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte actie en/of de belemmering in de uitvoering van de te leveren diensten en stelt daarbij tevens een redelijke termijn voor waarop afnemer de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  in staat moet stellen de zaken te leveren en/of de diensten te hervatten.
 6. Indien afnemer ook na verloop van de door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is afnemer door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opschorting c.q. belemmering in de uitvoering van de te leveren diensten, in verzuim en heeft de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van afnemer onverlet om de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten, vertragingskosten en/of andere kosten, te voldoen
 8. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van afnemer vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens met de levering een aanvang te maken.
 
Artikel 7: Voortgang levering
 1. Wanneer de leveringen van zaken en/of diensten, door oorzaken buiten de schuld van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan afnemer in rekening te brengen.
 2. Alle onkosten welke door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  worden gemaakt ten verzoeke van afnemer komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  toegang krijgt tot de plaats(en) waar de diensten geleverd / uitgevoerd dienen te worden.
 
Artikel 8: Sub-domeinnamen, e-mailadressen en serverruimtes
 1. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van een sub-domeinnaam, d.w.z. een domeinnaam die gekoppeld is aan een domeinnaam waarvan de eigendomsrechten berusten bij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA.
  De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  verzorgt ook de registratie voor het gebruik van een e-mailadres gekoppeld aan een domeinnaam of sub-domeinnaam waarvan de eigendomsrechten berusten bij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA.
 2. Na betaling door afnemer van de facturen van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, zal de sub-domeinnaam en / of het e-mailadres gereserveerd blijven voor afnemer zolang deze zijn financiële verplichtingen nakomt en de overeenkomst niet om andere redenen wordt opgezegd.
 3. Opzeggen van een sub-domeinnaam of een e-mailadres door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  is mogelijk met onmiddellijke ingang zodra blijkt dat de verstrekte informatie onjuist of onrechtmatig is. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  is niet gehouden op voorhand na te gaan of de verstrekte informatie klopt en mag er derhalve van uit gaan dat de verstrekte informatie voor het aangaan van een sub-domeinnaam of een e-mailadres juist en rechtsmatig is.
 4. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  draagt zorg voor de aanwezigheid en bereikbaarheid op het internet onder de beschikbare sub-domeinnaam.
  De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  draagt in het geval van een e-mailadres ook zorg voor de activering van een alias die verwijst naar een door de afnemer opgegeven e-mailadres.
 5. Sub-domeinnamen kunnen eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van afnemer. De kosten voor het gebruik van serverruimte worden apart in rekening gebracht. Hiervoor gelden de standaardtarieven tenzij afnemer en de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  schriftelijk anders overeen gekomen zijn.
 6. De registraties van de vermelde sub-domeinnamen en e-mailadressen kennen een registratietermijn van 12 maanden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voornoemde termijn of de schriftelijk overeengekomen andersluidende termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, indien afnemer dan wel de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  niet dertig dagen voor het verstrijken van de expiratiedatum per aangetekend schrijven heeft opgezegd.
 7. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk bij overeenkomst anders is afgesproken.
 8. Overeenkomsten over sub-domeinen eindigen met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst, indien deze sub-domeinen teksten bevatten die in strijd zijn met de wet of de goede zeden, dan wel als zij verbonden zijn aan websites met een soortgelijke strekking. Dit geldt ook voor sub-domeinen die verwijzen naar politieke of religieuze groeperingen die als extremistisch of fundamentalistisch bekend staan, dan wel dat zij maatschappelijke weerstand oproepen, zulks ter beoordeling van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA. In alle gevallen houdt de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 
Artikel 9: Webservice / Verplichtingen van de afnemer
 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst(en) waarbij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  een afnemer zogenaamde hosting services verleent in verband met het aanhouden van een sub-domein, gelden een aantal regels. Zowel de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  als afnemer zullen zich aan deze regels houden. Indien afnemer (één van) de regels overtreedt en, ondanks schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst - aldus buiten rechte - te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  ter zake van schadevergoeding, alsmede - en niet in de laatste plaats - houdt de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. Wanneer afnemer niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  tevens het recht om afnemer uit te sluiten van de hosting services, zonder dat de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  jegens afnemer schadeplichtig wordt.
 2. In aansluiting op hetgeen vermeld staat onder 6.4 en 8.8 is het afnemer niet toegestaan om:
  A. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  B. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  C. zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie, die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  D. zich bezig te houden met het zogenaamde "hacken" waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van derden;
  E. reclame, berichten en meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als "spamming";
  F. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  of derden;
  G. virussen te verspreiden;
  H. zodanig gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  wordt verhinderd, dan wel dat door andere afnemers van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  in het gebruik van de diensten worden gehinderd.
 3. Afnemer vrijwaart de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  ter zake van eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de manier waarop afnemer gebruik maakt van de door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  geleverde hosting services.
 4. Afnemer zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, onverminderd het recht van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  om het behoud van haar copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door afnemer uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 5. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar service provider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid/ toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA.
 6. In verband met hetgeen in het vorige beding is opgenomen, kan het voorkomen dat beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week fulltime.
 7. Bij de verzorging door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  van zogenaamde consultancy ter zake van webpromotie, kan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  geen garanties geven houdende de aanmelding van sites bij zoekmachines.
 
Artikel 10: Reclames
 1. Afnemer is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. (aanvang van) levering van de diensten tot controle ervan over te gaan. Indien afnemer zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient afnemer de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of (aanvang van) uitvoering van de diensten aan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  te worden gemeld.
 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de diensten geacht goed te zijn uitgevoerd.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op
 4. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. ndien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 6. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid en Garantie
 1. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde / uit te voeren diensten.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gesloten verzekering.
 4. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 5. Zo door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. fnemer verliest diens rechten jegens de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken en/of diensten door afnemer;
  B. voormelde schade is ontstaan doordat afnemer niet conform de door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens afnemer aan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 
Artikel 12: Betaling
 1. Alle vermelde en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling geschiedt volgens de door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  vastgestelde termijnen en na toezending van een factuur.
 3. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn of een gezamenlijk overeengekomen termijn niet volledig is betaald:
  A: zal afnemer aan de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
  B: zal afnemer, na daartoe door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van euro 135,00.
 5. Ter keuze van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 6. Indien afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  bevoegd de nakoming van de jegens afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Dan wel afnemer na deze voorafgaand schriftelijk te hebben gewaarschuwd, af te sluiten van het systeem en/of een domeinnaam op te heffen, zonder voor de gevolgen hiervan aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van afnemer te twijfelen.
 7. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien afnemer, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet afnemer af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).
 9. Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien afnemer surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 10. Het bepaalde onder sub B van dit lid is niet van toepassing ingeval afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
Artikel 13: Rechten van intellectuele eigendommen
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer verkrijgt, nadat aan alle betalingsverplichtingen jegens de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  zijn voldaan, een niet exclusief gebruiksrecht op de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  niet aan derden overdraagbaar.
 
Artikel 14: Geheimhouding en beveiliging
 1. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de afnemer, waarvan duidelijk is dat de afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
 2. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  zal zich inspannen om de levering van haar dienst zo goed en zorgvuldig te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ter dienst staande technische middelen. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  draagt zorg voor de beschikbaarheid van de servers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  staat niet garant voor de aan haar geleverde diensten van derden.
 3. De afnemer dient zijn/haar wachtwoord(en) dusdanig te kiezen en regelmatig te veranderen dat derden geen (ongeoorloofd) gebruik kunnen maken van het account van de afnemer.
 
Artikel 15: Overmacht
 1. In geval nakoming van datgene waartoe de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  krachtens de met afnemer gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, is de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is afnemer gehouden aan diens verplichtingen jegens de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door personeel of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen; internetverstoringen; stroomuitval of -storing alsmede wegens onderhoud aan apparatuur en/of software, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 
Artikel 16: Ontbinding
 1. De Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  is ten alle tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de afnemer valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de afnemer de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze - indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt - te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de afnemer gehouden te betalen.
 2. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Tussentijdse ontbinding door de afnemer is niet mogelijk, tenzij de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  al meer dan een maand niet in staat is levering van de diensten te verzorgen wegens faillissement.
 
Artikel 17: Toepasselijk recht en Bevoegde rechter
 1. De overeenkomst tussen de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  en de afnemer wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  gevestigd is, tenzij de Kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de Stichting Onderwijsportaal / Adviesbureau CASA  aan afnemer kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, afnemer kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 
 
Begin  |  Sitemap  |  Universiteit.nl  |  Onderwijsportaal    |  Informatie  

Informatie over Fons Vernooij

Ik ben in 1975 begonnen als docent economie aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam en later het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1980 maakte ik de overstap naar de Haagse Hogeschool en in 1987 naar Courseware Midden Nederland een experimenteel bedrijf dat Computer Ondersteund Onderwijs voor het hoger onderwijs ging maken. Daar leerde ik dat de didactiek afhankelijk is van het medium.

Vanaf 1988 was ik als vakdidacticus voor Bedrijfseconomie verbonden aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA. Vanaf 2000 was ik voor een deel van mijn tijd als onderwijskundige verbonden aan de innovatieve HEAO van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan de Johan Cruijff Academy een onderdeel is.

Vanaf maart 2002 tot november 2010 ben ik als universitair hoofddocent werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit. Daar besteedde ik de helft van mijn tijd aan projecten bij de Digitale Universiteit. Nu ben ik met pensioen en kan ik terugkijken op een boeiende reeks van activiteiten in het onderwijs. Steeds heb ik gewerkt op het raakvlak van (bedrijfs)economie, onderwijskunde en inzet van computers in het onderwijs.
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de selectie van advertenties door Google en de verwerking van informatie.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij
logo-OWP
Tips of hints?
Stuur een e-mail