Externe Resultatenrekening in de bankensector

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Fase 1: Analyse van de nettowinst bij banken volgens de externe verslaggeving

Dit model is ontleend aan een financieel verslag vaneen bank, dat besproken is in de Volkskrant. Het artikel behandelde de kwartaalcijfers van die bank en gaf een overzicht met kerncijfers. Op grond van deze kerncijfers is het model geformuleerd.

analysediagram van de externe RR van banken
Het bovenstaande lijkt sterk op het model van het verzekeringbedrijf, maar wijkt af in de wijze waarop het bedrijfsresultaat berekend wordt
 
Fase 2: Planning en berekening van de nettowinst
Het bovenstaande schema is uit te werken in een staffel die aangeeft hoe de berekening plaatsvindt. Of liever gezegd, de staffel is een uitsplitsing van het berekende resultaat, zodat iedereen kan zien hoe het resultaat tot stand is gekomen.
Baten
Bedrijfslasten
 


     lijn -
 
Bedrijfsresultaat
Voorzieningen
 


     lijn -
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting
 


     lijn -
 
( * )
Eenmalige baten
 


     lijn -
 
Nettowinst  
 
Fase 3: Onderkennen van de complicaties
1. De term baten
De baten zijn in feite de opbrengsten die de bank verkregen heeft uit haar dienstverlening. Het is dus het bedrag waarover omzetbelasting is berekend. De opbrengsten zijn, net als de kosten, aan een bepaalde periode toegerekend, ook al hoeven ze niet in die periode ontvangen te worden. Er is dus een nuanceverschil met het gebruik van de term ‘baten’ bij niet-commerciële instellingen. Daar gaat het om ontvangsten. Zie verder de bedrijfseconomische begrippenlijst voor het verschil tussen ontvangsten en opbrengsten.
2. De bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in feite de bedrijfskosten die een bank tegenover zijn opbrengsten stelt. Het is typisch jargon, dat wil zeggen een gewoonte van de bancaire wereld om eigen termen te gebruiken.
3. Bedrijfsresultaat
In feite is hier de standaardterm in gebruik. Het enige is dat de interestontvangsten en uitgaven van een bank de kernactiviteit van het primaire proces vormen. Daarom zijn deze op een andere manier verwerkt in de verslaglegging. In feite komt het bedrijfsresultaat dus overeen met het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen dat bij andere bedrijven ontstaat, ware het niet dat er nog een specifiek risico bestaat bij banken: bedrijven of overheden die geld lenen kunnen in gebreke blijven.
4. Voorzieningen
Het bijzondere van banken is dat zij grote financiële risico’s lopen omdat zij gigantische bedragen uitlenen aan bedrijven en overheden overal in de wereld. Daarom moeten zij regelmatig flinke bedragen opzij zetten, zodat zij een ‘stroppenpot’ vormen om grote financiële tegenvallers op te vangen. Zij bouwen een voorziening op die inzichtelijk gemaakt moet worden aan het publiek. Zo kan het vertrouwen dat de bank op alles is voorbereid expliciet opgeroepen worden.
5. Onbenoemde tussenresultaten
Het komt regelmatig voor dat tussenresultaten geen duidelijke eigen naam hebben, maar in feite een omschrijving zijn van wat de grootheid inhoudt. In het model is daarvoor een term gekozen, maar in overzichten laat men de aanduiding vaak weg en zet gewoon een getal in de staffel zonder naam ervoor.
6. Eenmalige baten of lasten
De post ‘Eenmalige baten / lasten’ komt in feite overeen met de post ‘Incidentele winsten of verliezen’ die bij andere bedrijven voorkomt. Het gaat om bedragen die bij fusies of overnames verrekend worden of bedragen die voortkomen uit de verkoop van vaste activa voor zover die reeds waren afgeschreven. Eventuele belastingverplichtingen worden apart verrekend voordat het bedrag wordt toegevoegd in dit stadium van de berekening.
7. Wettelijk voorgeschreven modellen
Voor de externe verslaggeving heeft de overheid voor de besloten en naamloze vennootschappen voorschriften gegeven over de opstelling van de resultatenrekening. Deze moeten de onderlinge vergelijkbaarheid van bedrijven vergroten. Bedrijven mogen kiezen welk model zij aanhouden.

Journalisten kunnen die modellen in hun verslagen soms iets aanpassen, om de toegankelijkheid van de informatie te vergroten. Dat levert in feite extra jargon op, omdat dan synoniemen gebruikt worden die soms afkomstig zijn uit andere jargons dan de officiële wetteksten. In feite gaat het dan niet zozeer meer om Externe Verslaggeving, maar om Financiering. Helaas is de terminologie van deze modellen onderling niet consistent.

Daarom is op deze site een reeks modellen weergegeven:
- deze gestileerde vorm, bestemd voor het onderwijs;
- enkele realistische modellen conform het Besluit Modellen Jaarrekening.
 
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document