Overzicht wettelijke modellen

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Toelichting

Deze pagina is volledig gebaseerd op het Besluit van 23 december 1983 tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen (Besluit modellen jaarrekening), zoals gewijzigd bij Besluit van 19 maart 1985 en verwerkt in het modellenbesluit behorende bij Titel 9 Boek 2 BW.
Binnen de bedrijfseconomie bestaat een groot aantal jargons, omdat er verschillende beroepsgroepen zijn, die elk hun eigen tradities hebben. Daarom is op de site www.bedrijfseconomische-begrippen.nl een overzicht van synoniemen, homoniemen en misconcepties opgesteld.
De wettelijke modellen bestaan 4 modellen voor de Balans en 6 modellen voor de Winst- en verliesrekening. Bedrijven die niet gehouden zijn aan de internationale bepalingen van IFRS kunnen uit deze modellen een keuze maken voor hun externe rapportage. Bedrijven die wel gebonden zijn aan IFRS kunnen deze modellen gebruiken voor zover ze aansluiten bij IFRS.
 
De modellen voor de balans
Er zijn vier modellen, die onderling samenhangen. De verschillen bestaan voornamelijk uit de omvang van het aantal posten. Het meest verkorte model is model D. Dat bestaat alleen uit de kopjes van het uitgebreide model B. Daarnaast is er een model C, dat overeenkomt met model D, maar de posten zijn anders geordend en er staan wat tussentellingen. Het meest uitgebreide model is A, want die bestaat uit de ordening en tussentellingen van C, maar dan ingevuld met alle onderdelen die ook in B staan.
De vier modellen zijn:
De modellen staan afgebeeld op afzonderlijke pagina's om het overzicht zo groot mogelijk te maken.
 
De modellen voor de Winst- en verliesrekening
Net als voor de balans zijn voor BV's en NV's in de wet modellen opgenomen voor het opstellen van de winst- en verliesrekening, zodat vergelijking van bedrijven mogelijk is. De modellen zijn gebaseerd op verschillende principes die globaal aangeven voor welke typen bedrijven ze bedoeld zijn.
Daarnaast is het voor elk type bedrijf mogelijk om te kiezen tussen een presentatie van kosten op basis van kostencategorieën (zoals loonkosten, afschrijvingskosten, e.d.) en op basis van functionele kosten (waarbij de kostencategorieën zijn verdeeld over algemene kosten, verkoopkosten, e.d.)
De verschillen tussen de modellen in staffelvorm beperken zich tot het bovenste deel van elk model. Vanaf 'opbrengst van vorderingen ...' die volgt op 'Som der bedrijfslasten', dan wel 'Som der kosten' is de staffel identiek.
De zes modellen zijn:
  • Model E: staffel op basis kostensoorten bij massaproductie
  • Model F: staffel op basis functionele kosten bij stukproductie
  • Model G: vervallen per 01-11-2015
  • Model H: vervallen per 01-11-2015
  • Model I: staffel op basis kostensoorten voor handelsonderneming
  • Model J: staffel op basis functionele kosten voor handelsonderneming
De modellen staan afgebeeld op afzonderlijke pagina's om het overzicht zo groot mogelijk te maken.
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document