Uitsplitsing
resultaat op arbeid

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Toelichting: EBM ¶ 7.5
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Analyse: Uitsplitsing arbeidskosten - scherm 1

Het management van een groot bedrijf dat producten in grote series maakt, heeft naast informatie over de grondstoffen ook behoefte aan informatie over onnodige verspilling van arbeid of over onnodige hoge salarissen die de afdeling personeelszkaken betaalt. Zij kunnen ook voor het verbruik van arbeidstijd normen stellen ten aanzien van het verbruik en van de prijs die gebruikt mag worden.
scherm 1
Als er normen zijn voor het verbruik en voor de prijs van de arbeid, dan is het budgetresultaat snel te berekenen door de werkelijke kosten te vergelijken met het budget dat op basis van de standaarden is vast te stellen.

NB In de bedrijfseconomie gaat men er doorgaans vanuit dat arbeidskosten geheel variabel zijn. In werkelijkheid zijn mensen meestal in vaste dienst. Echter mensen zijn vaak ook elders inzetbaar zijn, of men via uitzendbureaus de inzet van arbeid kan aanpassen aan de productie. Om die redenen gaat men er gemakshalve van uit dat arbeidskosten geheel variabel zijn ten opzichte van de productie.
 
Analyse: Uitsplitsing arbeidskosten - scherm 2
Het punt is echter dat het gevonden budgetresultaat niet gedetailleerd genoeg is om mensen binnen het bedrijf aan te spreken op onnodige kosten. Om die reden zoekt men naar een uitsplitsing van het gevonden budget, zodat duidelijk is welke afdeling verantwoording draagt voor de gevonden afwijkingen.
scherm 2
Net als bij de grondstofkosten is het nodig om een normbedrag neer te zetten, als men het budgetresultaat uit wil splitsen. Dat normbedrag maakt het mogelijk om hoeveelheidsverschillen te onderscheiden van prijsverschillen. In feite zal men dus het budget bedrag nemen en daar het normbedrag vanaf halen. Vervolgens vergelijkt men het normbedrag met de werkelijke kosten.
 
Analyse: Uitsplitsing arbeidskosten - scherm 3
Voor het normbedrag van de arbeid neemt men de werkelijk verbruikte hoeveelheid arbeidsuren en vermenigvuldigt die met de standaardprijs van die arbeidsuren.

Dus: aantal uren per periode x euro per uur = euro per periode.
Ofwel: ( uur / periode ) x ( € / uur ) = € / periode.
scherm 3
Binnen de productieafdeling werkt men zodoende alleen met standaard uurtarieven, waardoor eventuele verschillen alleen kunnen voortvloeien uit het meer of minder verbruik van arbeidsuren. Alle prijsverschillen zijn apart gezet en kunnen toegerekend worden aan de afdeling personeelszaken.
 
Analyse: Uitsplitsing arbeidskosten - scherm 4
Op deze wijze splitst men het budgetresultaat met behulp van het normbedrag in twee delen. Voor de directie kan het efficiëntieresultaat aanleiding zijn om te overleggen met de chef van de afdeling productie en het prijsresultaat met de chef van de afdeling personeelszaken.
scherm 4
De uiteindelijke berekening is te verkorten, maar dan wel met het verlies aan informatie:
Efficiëntieresultaat = ( SH - WH ) x SP.
Prijsresultaat = WH x (SP - WP).

Let op, in dit overzicht wordt steeds de norm als uitgangspunt genomen en de werkelijkheid wordt daarop in mindering gebracht. Zodoende leidt een te hoog verbruik of een te hoge prijs automatisch tot een negatieve uitkomst en dus tot een nadeling verschil.
 
 
Binnen de bedrijfseconomie bestaat een groot aantal jargons, omdat er verschillende beroepsgroepen zijn, die elk hun eigen tradities hebben. Daarom is op de site www.bedrijfseconomische-begrippen.nl een overzicht van synoniemen, homoniemen en misconcepties opgesteld
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document