[an error occurred while processing this directive]

Interne nettowinst
handelsonderneming

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Toelichting: EBM ¶ 2.2
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Fase 1: Analyse van de nettowinstberekening bij handelsondernemingen

Om de berekening van de nettowinst op een levendige wijze uit te voeren, is het management game Pure Business ontwikkeld. Dat game brengt ook de samenhang tussen voor- en nacalculaties onder de aandacht.
diagram van de interne nettowinst
Binnen de bedrijfseconomie bestaat een groot aantal jargons, omdat er verschillende beroepsgroepen zijn, die elk hun eigen tradities hebben. Daarom is op de site www.bedrijfseconomische-begrippen.nl een overzicht van synoniemen, homoniemen en misconcepties opgesteld.
 
Variant op de berekening van de voor- en nacalculatorische nettowinst
Er zijn verschillende varianten mogelijk voor de berekening van de nettowinst. Het onderscheid directe en indirecte inkoopkosten bijvoorbeeld hangt samen met berekeningen waar een vaste verrekenprijs berekend wordt op basis van een opslag over inkoopprijs en directe inkoopkosten.
variant op de interne resultatenrekening
Het samenvoegen van algemene kosten en verkoopkosten tot overheadkosten komt regelmatig voor, maar soms noemt men deze twee samen gewoon verkoopkosten of overige kosten.
 
Fase 2: Planning en berekening van de interne nettowinst
Deze staffel is anders opgebouwd dan de berekening van de nettowinst bij de externe resultatenrekening van een handelsonderneming. Daar moeten de inkoopkosten opgeteld worden bij de inkoopwaarde van de afzet en de interestkosten moeten apart vermeld worden.
Omzet
Inkoopwaarde van de afzet
 
Brutowinst
   

   lijn -
Inkoopkosten:
- Directe inkoopkosten
- Indirecte inkoopkosten
   lijn +

 
Overheadkosten:
- Algemene kosten
- Verkoopkosten
    lijn +

 

Bedrijfskosten

Nettowinst
 
     lijn +

   lijn -
       
Onderstaand volgt een toelichting op diverse termen, maar voor een uitgebreide toelichting kunt u het beste gaan naar www.bedrijfseconomische-begrippen.nl.
 
Fase 3: Onderkennen van de complicaties
1. Omzet
De term Omzet kent vele synoniemen. Bij de externe verslaggeving heet het Netto-omzet ten teken dat de kortingen er al af zijn, bij het boekhouden spreekt men van Opbrengst verkopen en bij de micro-economie van Totale opbrengst. Zie verder: www.bedrijfseconomische-begrippen.nl.
2. Inkoopwaarde van de afzet
Ook de term Inkoopwaarde van de afzet kent vele synoniemen. Bij de interne verslaggeving spreekt men meestal van Inkoopwaarde omzet, ondanks dat de essentie van de matching is dat je uitgaat van de afzet en dus is de Inkoopwaarde van de afzet een betere term. Soms spreekt van met de Inkoopprijs van de omzet maar bij prijs gaat het toch meer om een bedrag per eenheid product.

Bij de externe verslaglegging praat men over de Kostprijs van de omzet ook al zitten daar de inkoopkosten dan al bij. Bij het boekhouden is de term Kostprijs verkopen in gebruik en bij de micro-economie heeft men geen naam voor dit concept en dus kan men daar ook nooit de brutowinst berekenen. Zie verder: www.bedrijfseconomische-begrippen.nl
3. Brutowinst
Voor brutowinst zijn niet veel synoniemen, maar de term wordt wel te pas en te onpas gebruikt als homoniem. Dat wil zeggen dat allerlei andere grootheden als brutowinst worden aangemerkt, terwijl ze dat niet zijn, zoals de brutomarge, de brutowinstopslag, de contribution marge en het bruto-omzetresultaat. Zie verder: www.bedrijfseconomische-begrippen.nl.
4. Inkoopkosten
De inkoopkosten gaan over de transportkosten, verzekeringskosten, e.d. die horen bij een inkoop. De inkoopwaarde van de afzet valt dus niet onder de inkoopkosten.

Verwarrend is het feit dat een ondernemer bij de inkoop de transportkosten e.d. berekend krijgt, maar dat deze kosten pas bij de verkoop naar de resultatenrekening gaan. Als de ingekochte goederen niet verkocht worden, gaan de inkoopkosten met de waarde van de voorraad naar de balans als vooruitbetaalde kosten.
5. Overheadkosten
De term Overheadkosten wordt soms als synoniem gebruikt voor Algemene kosten maar soms ook als synoniem voor de Verkoopkosten.

Verwarrend is dat bijvoorbeeld bij de berekening van de standaardkostprijs de term Verkoopkosten juist weer een bredere betekenis krijgt door hem als synoniem voor Overheadkosten te gebruiken.

In feite moet je je bij dit soort termen steeds afvragen ‘ Wat bedoelt de auteur op dit moment met deze term? ‘. Zie verder: www.bedrijfseconomische-begrippen.nl.
6. Nettowinst
Het lijkt dat hier niets mis kan gaan, maar dat klopt toch niet. Voor velen is de nettowinst, gewoon de Winst.
Ook bij nettowinst zijn er verschillen per discipline. Bij de externe verslaggeving haalt men eerst de verschuldigde belasting eraf, terwijl bij de interne belasting de nettowinst het bedrag is dat een ondernemer opgeeft aan de belastinginspecteur. Het bedrag voor aftrek van de belasting is dan het Resultaat uit gewone bedrijfsvoering of het Operationele resultaat.

Bij de micro-economie spreekt men niet over Nettowinst, maar over Totale winst. Echter bij dit winstbegrip gaat men ervan uit dat er al een beloning is berekend voor de ondernemer vanwege zijn arbeid en het vermogen dat hij beschikbaar heeft gesteld. Bij de BV en NV geeft de jaarrekening een nettowinst waar de beloning voor de ondernemer inderdaad vanaf is, maar waar de beloning van de aandeelhouders nog vanaf moet.
7. Varianten
 
In plaats van ‘omzet minus inkoopwaarde omzet’, kan ook de afzet x (verkoopprijs - inkoopprijs) genomen worden. In feite gaat het dan om afzet x brutowinstopslag.
8. Voor- en nacalculatie
Het bovenstaande model is zowel bij de voorcalculatie te gebruiken als bij de nacalculatie. Let er wel op dat alle grootheden dan hetzij voorcalculatorisch, hetzij nacalculatorisch zijn.
9. Externe verslaggeving
Voor de externe verslaggeving heeft de overheid voorschriften gegeven over de opstelling van de resultatenrekening. Deze zijn gepubliceerd in het Besluit Modellen Jaarrekening.

Bedrijven kunnen kiezen uit vijf modellen om hun externe resultatenrekening vorm te geven. De terminologie van deze modellen is helaas niet consistent. Daarom zijn op deze site afzonderlijke modellen weergegeven:
- een gestileerde vorm voor de handelsonderneming, bestemd voor het onderwijs;
- enkele modellen volgens het Besluit Modellen Jaarrekening.
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document