Wettelijk model J

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Winst- en Verliesrekening volgens model J van de Wettelijke modellen

In Nederland moeten NV's krachtens Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek jaarlijks een jaarverslag opmaken waarin een resultatenrekening en een balans zijn opgenomen. Om onderlinge vergelijking van bedrijven beter mogelijk te maken, heeft de Nederlandse wetgever een zestal modellen opgesteld, die zijn vastgelegd in het Besluit modellen jaarrekening.

In onderstaande figuur is één van deze modellen weergegeven in een vereenvoudigde vorm. Het is model J, dat geschikt is voor handelsondernemingen, omdat er een functionele indeling van kosten is.
Karakteristiek: staffel op basisvan de functionele kosten voor een handelsonderneming, waardoor alleen de opbouw van de 'Som der kosten' afwijkt van model I.

Vergelijk de staffel voor bedrijven met massaproducite (model E) en de staffel voor bedrijven met stukproductie (model G).
Winst- en Verliesrekening over ...
Bruto-marge

 
 - verkoopkosten
 - algemene beheerskosten


   lijntje
 
Som der kosten

(Onbenoemd tussenresultaat)
 
   lijntje
 - opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
 - opbrengst van effecten
 - andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
 - waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren
 - waardeveranderingen van effecten
 - rentelasten en soortgelijke kosten


   lijntje
 
(Onbenoemd tussenresultaat)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
 
   lijntje
 - belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

(Onbenoemd tussenresultaat)
 
   lijntje
 - aandeel winst / verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
 
   lijntje
 - buitengewone baten
 - buitengewone lasten
 - belastingen buitengewoon resultaat


 
Buitengewoon resultaat na belastingen

Resultaat na belastingen
 
   lijntje
 
Complicaties die samenhangen met deze modellen
In de kopjes bij de diverse modellen is aangegeven dat veel modellen sterk op elkaar lijken. Er zijn drie redenen van verschil. De eerste (bij de balansen) is dat er uitgebreider of minder uitgebreid wordt gerapporteerd. De tweede (bij de resultatenrekeningen) dat er fragmenten zijn die anders zijn opgebouwd, zoals de categoriale indeling in kostensoorten of de functionele kostenindeling. Ten derde gaat het om de wijze van ordenen en presenteren.
Voor een toelichting op de begrippen zij verwezen naar de site met bedrijfseconomische begrippen. Met name als het gaat om homoniemen (zelfde woord, maar met verschillende betekenissen) en synoniemen (verschillende woorden met dezelfde betekenis) zijn deze terug te vinden in de begrippenlijst. Opvallend is al dat enerzijds de term RR (resultatenrekening) in gebruik is, terwijl anders in deze modellen sprake is van Winst- en Verliesrekening.
Voor een nadere uitwerking van modellen zij verwezen naar andere pagina‘s op deze site met bedrijfseconomische modellen. Daar zijn (of komen) nadere uitwerkingen van deze modellen voor de externe verslaglegging. Zij staan naast de modellen voor de interne verslaglegging en de berekening van de kostprijs en de verkoopprijs.
Het essentiële verschil tussen interne en externe verslaglegging is dat het management van bedrijven bij de interne verslaglegging (management accounting) informatie wil om direct in te kunnen grijpen als de planning niet klopt of als er iets fout gaat. Bij de externe verslaglegging (financial accounting) gaat het de berichtgeving naar buiten en daar wil een bedrijf zijn problemen liever niet aan de grote klok hangen. Om die reden staan er andere posten op de interne verslaglegging en is er vaak een andere ordening.
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document