Verkoopprijs handelaar
bij een nettowinstopslag

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Toelichting: EBM ¶ 5.1
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Fase 1: Analyse van de berekening van de verkoopprijs bij een nettowinstopslag

In het onderstaande model is een weergave gegeven van de berekening van de verkoopprijs op basis van de toeslagmethode. Centraal staat het idee van de kostenbewaking. Voor alle componenten zijn normen vastgesteld, zodat achteraf gekeken kan worden of de werknemers zich gehouden hebben aan de normbedragen.
Analysediagram van berekening verkoopprijs bij nettowinstopslag
In dit model is uitgegaan van een opdeling van kosten in variabele en constante kosten. Het is ook mogelijk om een functionele kostenindeling (inkoopkosten, algemene kosten en verkoopkosten) toe te passen: zie het model Berekening kostprijs handelsonderneming via de opslagmethode.

Net als bij het model voor de berekening van de verkoopprijs via de brutowinstopslag is het mogelijk om korting toe te passen en daarvoor op voorhand een extra toeslag te berekenen. Zie het model Berekening verkoopprijs handelsonderneming via de brutowinstopslag.
 
Fase 2: Berekening van de verkoopprijs via de toeslagmethode
Het model laat zich van boven naar onder lezen. Bovenaan staat de centrale eenheid en daaronder staan de tussenresultaten die te berekenen zijn vanuit de onderliggende gegevens.
 
Zodra de waarde van de gegeven grootheden bekend zijn kan van onder naar boven een staffel van de berekening gemaakt worden.
Geschatte gemiddelde inkoopprijs
Toeslag variabele kosten

Toegestane VK / begrote afzet


   lijn +
(Onbenoemde grootheid)
Toeslag constante kosten

Toegestane CK / normale afzet


   lijn +
Kostprijs
Nettowinstopslag

Een % over de kostprijs


   lijn +
Gewenste verkoopprijs
Opslag voor BTW

Een % over de gewenste verkoopprijs


   lijn +
Consumentenprijs (gewenste prijs)

Een ondernemer heeft een grote mate van vrijheid om zelf te behalen hoe de diverse opslagen berekend worden. Alleen voor de BTW zijn er vaste percentages gegeven.

De vrijheid om zelf de opslagen te bepalen vindt een praktische grens in de prijzen die de concurrenten vragen. Klanten lopen weg als de prijs te hoog is.

Onderstaand volgen enkele complicaties bij de bovenstaande berekeningen. Nadere informatie over de termen is te krijgen via www.bedrijfseconomische-begrippen.nl .
 
Fase 3: onderkennen van de complicaties
1. Geschatte gemiddelde inkoopprijs
Een systeem van normen levert veel informatie op, maar is ook kostbaar, omdat het veel extra werk vraag. Om de hoeveelheid rekenwerk te beperken, begint men doorgaans met het vaststellen van de gemiddelde inkoopprijs. Voor- en nadelige prijsverschillen komen apart te staan in de boekhouding en zijn op zich interessant om te bekijken. Zie ook: www.bedrijfseconomische-begrippen.nl .
2. Toeslag variabele kosten
Als norm voor de variabele kosten (VK) per eenheid product kan een handelaar een inschatting maken van de omvang van de variabele kosten die toegestaan is bij de afzet die de onderneming begroot. Daar zijn dus twee normen aan verbonden die bij de evaluatie in de loop der tijd gebruikt kunnen worden om te kijken of er afwijkingen zijn en waar die door veroorzaakt worden. Ook hier staat de bewaking van de kosten voorop.
3. Onbenoemde grootheid
Het gebeurt in de bedrijfseconomie regelmatig dat in een staffel een grootheid voorkomt die geen duidelijke naam heeft. Dat is niet zo erg, want uit de context kun je toch wel opmaken wat er ongeveer bedoeld wordt met dat bedrag. Maar eigenlijk is het vreemd dat er variabelen berekend worden zonder dat die variabelen een duidelijke naam hebben.
4. Toeslag constante kosten
Net als bij de toeslag voor de verwachte variabele kosten kan er ook een toeslag voor de verwachte constante kosten berekend worden. Deze komt echter niet tot stand door de kosten te koppelen aan de begrote afzet, maar aan de afzet die op lange termijn verwacht wordt: de normale afzet. Constante kosten zijn kosten voor machines, auto’s, inventaris, e.d. en leveren vaak meerjarige afschrijvingsperiodes op.
5. Kostprijs
De kostprijs voor een handelaar volgt uit de som van de drie bestanddelen.

Kostprijs = Inkoopprijs + Toegestane VK / Begrote Afzet + Toegestane CK / Normale Afzet

Let op: In de formule komt tot uiting dat een handelaar de inkoopprijs niet ziet als 'kosten'. Net als bij de methode van de brutowinstopslag. Daar was duidelijk te zien dat een handelaar eerst de brutowinst berekent en daarna zijn kosten van de brutowinst af haalt.
6. Nettowinstopslag
In eerste instantie kan een handelaar zelf bepalen welke opslag hij over de kostprijs wil leggen om een verkoopprijs te berekenen. Juridische grenzen liggen bij de Wet Economische Mededinging en andere overheidsmaatregelen die eventueel misbruik van een machtspositie willen bestrijden (zoals kartelvorming). Maar er zijn ook praktische grenzen die te maken hebben met de wet van vraag en aanbod, waaruit voortvloeit dat de afzet zal dalen naarmate de prijs hoger is. Aangezien de winst gelijki is aan afzet x winst per eenheid, zal de ondernemer moeten zoeken naar een afweging van die twee.
7. Gewenste verkoopprijs
Een ondernemer kan voor zichzelf vaststellen welke prijs hij graag zou willen hebben, maar in de praktijk zal hij zijn prijs moeten afstemmen op de prijzen die de concurrenten vragen. Vooral als er sprake is van grote concurrentie. Een ondernemer denkt dus eerst na over een Gewenste verkoopprijs. Vervolgens gaat hij na wat in de praktijk haalbaar is. Eventueel kan hij daarna zijn opslagpercentage nettowinst verlagen zodat er niet alleen een gewenste, maar ook een haalbare verkoopprijs uit komt.
8. Opslag voor BTW
Ondernemers zijn verplicht om een bedrag aan BTW in rekening te brengen bij hun klanten. Zij dragen dit bedrag af aan de overheid. Om te voorkomen dat er over dezelfde goederen vaker BTW berekend wordt, mogen ondernemers de BTW die zij zelf betaald hebben in mindering brengen op het bedrag dat zij innen en moeten afdragen aan de overheid.
9. Consumentenprijs
In principe is de consumentenprijs de prijs die consumenten moeten betalen voor een product. Dat is dus eigenlijk de gangbare verkoopprijs, want consumenten moeten de BTW betalen.

10. Werken met formules
Bedrijfseconomen werken niet graag met formules, ook niet als dat heel goed mogelijk is. In plaats van een reeks stappen, zou je de tussenresultaten kunnen weglaten en de berekening in wiskundige vorm kunnen weergeven:

Consumentenprijs = (100% + BTW%) x (100% + nettowinst%) x kostprijs.

Als er sprake is van korting (zie het model berekening verkoopprijs via brutowinstopslag) dan komt daarbij:
Werkelijke verkoopprijs = (100% - korting%) x (100% + dekking%) x consumentenprijs.

Dus:
Werkelijke verkoopprijs = (100% - korting%) x (100% + dekking%) x (100% + BTW%) x (100% + nettowinst%) x kostprijs.

 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document