Wettelijk model B

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Debetzijde balans bij model B: in scontro weergegeven

Model B is in principe gelijk aan model A, alleen is model B in scontrovorm (dus een linker- en rechterzijde tegenover elkaar) terwijl model A in staffelvorm (alle posten onder elkaar is opgezet. Voorts is de volgorde van de vermogenscomponenten anders geordend.

Het verschil tussen model A en model C bestaat eruit dat model C alleen de kopjes uit model A bevat en geen verdere uitsplitsing kent. Op dezelfde manier is model D een overzicht van de kopjes uit model B.

  Balans per ...

A. Vaste activa

I.

Immateriële vaste activa
 1. kosten van uitgifte van aandelen
 2. kosten van onderzoek en ontwikkeling
 3. concessies en vergunningen
 4. intellectuele eigendom
 5. goodwill
 6. vooruitbetaald op immateriële activa
II. Materiële vaste activa
 1. bedrijfsgebouwen en -terreinen
 2. machines en installaties
 3. andere vaste bedrijfsmiddelen
 4. vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
 5. niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
III. Financiële vaste activa
 1. deelnemingen in groepsmaatschappijen
 2. vorderingen op groepsmaatschappijen
 3. andere deelnemingen
 4. vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 5. overige effecten
 6. overige vorderingen
IV. Som der vaste actia

B. Vlottende activa
I. Voorraden
 1. grond- en hulpstoffen
 2. onderhanden werk
 3. gereed product en handelsgoederen
 4. vooruitbetaald op voorraden
II. Vorderingen
 1. op handelsdebiteuren
 2. op groepsmaatschappijen
 3. op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 4. overige vorderingen
 5. van aandeelhouders opgevraagde stortingen
 6. overlopende activa
III. Effecten
 1. aandelen in groepsmaatschappijen
 2. overige effecten
IV.

V.
Liquide middelen

Som der vlottende activa
  Totaal Activa
 
Creditzijde balans model B: in scontro weergegeven
A. Eigen Vermogen
I. Gestort en opgevraagd kapitaal
II. Agio
III. Herwaarderingsreserve
IV. Wettelijke en statutaire reserves
 
 1. wettelijke
 2. statutaire
V. Overige reserves
VI. Onverdeelde winst
B. Voorzieningen
 
 1. voor pensioenen
 2. voor belastingen
 3. overige
C. Langlopende schulden
 
 1. converteerbare leningen
 2. andere obligaties en onderhandse leningen
 3. schulden aan kredietinstellingen
 4. vooruit ontvangen op bestellingen
 5. schulden aan leveranciers en handelskredieten
 6. te betalen wissels en chèques
 7. schulden aan groepsmaatschappijen
 8. schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 9. belastingen en premies sociale verzekeringen
 10. schulden ter zake van pensioenen
 11. overige schulden
 12. overlopende passiva
D. Kortlopende schulden en overlopende passiva
 
 1. converteerbare leningen
 2. andere obligaties en onderhandse leningen
 3. schulden aan kredietinstellingen
 4. vooruit ontvangen op bestellingen
 5. schulden aan leveranciers en handelskredieten
 6. te betalen wissels en chèques
 7. schulden aan groepsmaatschappijen
 8. schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 9. belastingen en premies sociale verzekeringen
 10. schulden ter zake van pensioenen
 11. overige schulden
 12. overlopende passiva
  Totaal passiva
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document