Kostprijs via opslagen
bij een handelaar

bedrijfseconomische-modellen.nl
Logo Onderwijsportaal
Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl en: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
EBM als naslagwerk
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Nieuw: alles over de Libra
Calculaties in de handel
Verkoopprijs en korting
Interne nettowinst
Kostprijs via opslagen
Toelichting: EBM ¶ 5.1
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Fase 1: Analyse van de berekening van de verkoopprijs bij een nettowinstopslag

In het onderstaande model is een weergave gegeven van de berekening van de kostprijs op basis van de opslagmethode. Centraal staat het idee van de kostenbewaking. Voor alle componenten zijn normen vastgesteld, zodat achteraf gekeken kan worden of de werknemers zich gehouden hebben aan de normbedragen.
Kostprijs via opslagen bij handelsonderneming
In dit model is uitgegaan van een opdeling in functionele kosten: inkoopkosten, algemene kosten en verkoopkosten. Het is ook mogelijk om een kostenindeling naar vaste en variabele kosten toe te passen: zie het model Berekening verkoopprijs via de toeslagmethode.

Bij het model voor de Berekening van de verkoopprijs via de toeslagmethode is aangegeven hoe een ondernemer de kostprijs kan uitbouwen tot een verkoopprijs. Eerst komt er een opslag voor nettowinst en dan een opslag voor de BTW. Dit leidt tot de consumentenprijs.

Net als bij het model voor de berekening van de verkoopprijs via de brutowinstopslag is het vervolgens mogelijk om korting toe te passen en daarvoor op voorhand een extra toeslag te berekenen. Zie het model Berekening verkoopprijs handelsonderneming via de brutowinstopslag.
 
Fase 2: Berekening van de kostprijs via de opslagmethode
Het model laat zich van boven naar onder lezen. Bovenaan staat de centrale eenheid en daaronder staan de tussenresultaten die te berekenen zijn vanuit de onderliggende gegevens.
 
Zodra de waarde van de gegeven grootheden bekend zijn kan van onder naar boven een staffel van de berekening gemaakt worden.
Opslagpercentage inkoopkosten
Opslagpercentage algemene kosten
Opslagpercentage verkoopkosten
Vooraf bepaald voor lange termijn
Vooraf bepaald voor lange termijn
Vooraf bepaald voor lange termijn
%
%
%
Geschatte gemiddelde inkoopprijs
Opslag inkoopkosten

Opslag% x geschatte gem. inkoopprijs


   lijn +
Vaste verrekenprijs
Opslag algemene kosten

Opslag% x vaste verrekenprijs


   lijn +
(Onbenoemde grootheid)
Opslag verkoopkosten

Opslag% x vaste verrekenprijs


   lijn +
Kostprijs
 
Een ondernemer heeft een grote mate van vrijheid om zelf te behalen hoe de diverse opslagen berekend worden. Alleen voor de BTW zijn er vaste percentages gegeven.

De vrijheid om zelf de opslagen te bepalen vindt een praktische grens in de prijzen die de concurrenten vragen. Klanten lopen weg als de prijs te hoog is.

Onderstaand volgen enkele complicaties bij de bovenstaande berekeningen. Nadere informatie over de termen is te krijgen via www.bedrijfseconomische-begrippen.nl .
 
Fase 3: onderkennen van de complicaties
1. Opslagpercentages
De opslagpercentages worden vaak voor een lange periode berekend op basis van normbedragen. Als men van werkelijke kosten uit het verleden uit zou gaan, dan zouden onnodige verspillingen in de kostprijs worden opgenomen. Het principe van de kostprijs is echter dat het een normbedrag moet zijn van kosten die op goede gronden aanvaardbaar zijn.
2. Geschatte gemiddelde inkoopprijs
Een systeem van normen levert veel informatie op, maar is ook kostbaar, omdat het veel extra werk vraag. Om de hoeveelheid rekenwerk te beperken, begint men doorgaans met het vaststellen van de gemiddelde inkoopprijs. Voor- en nadelige prijsverschillen komen apart te staan in de boekhouding en zijn op zich interessant om te bekijken. Zie ook: www.bedrijfseconomische-begrippen.nl .
3. Oslag inkoopkosten
De geschatte gemiddelde inkoopprijs doet direct al dienst als basis voor de berekening van de opslag voor de inkoopkosten. Het opslagpercentage is aan normen gebonden en gekoppeld aan de begrote omvang van de inkopen, zodat er een realistisch percentage uit voort komt.
4. Vaste verrekenprijs
De vaste verrekenprijs is het basisinstrument binnen de kostenbewaking van een handelsonderneming. Alle afwijkingen tussen de werkelijke inkoopprijzen en inkoopkosten enerzijds en de toegestane kosten op basis van de vaste verrekenprijs, komen voor rekening van de inkoopafdeling. Dat is van groot belang voor de kostenbewaking.
5. Oslag algemene kosten
Net als bij de opslag voor de verwachte inkoopkosten kan er ook een opslag voor de verwachte algemene kosten berekend worden. Ook hier is vooraf goed nagedacht over de vraag welke algemene kosten eigenlijk zijn toegestaan. Die kosten zijn gekoppeld aan de afzet die men vewacht te behalen omgerekend tegen de VVP.
5. Onbenoemde grootheid
Het gebeurt in de bedrijfseconomie regelmatig dat in een staffel een grootheid voorkomt die geen duidelijke naam heeft. Dat is niet zo erg, want uit de context kun je toch wel opmaken wat er ongeveer bedoeld wordt met dat bedrag. Maar eigenlijk is het vreemd dat er variabelen berekend worden zonder dat die variabelen een duidelijke naam hebben.
6. Opslag verkoopkosten
Het opslagpercentage kan over de VVP gaan. Maar eigenlijk kan de ondernemer dit percentage ook optellen bij het opslagpercentage voor de algemene kosten. Het is voor de kostenbewaking van belang om te zorgen dat er niet alleen een opslag is, maar ook een budget door later de werkelijke afzet tegen VVP te vermenigvuldigen met dit percentage en dan te kijken of de dekking groot genoeg is.
7. Kostprijs
De kostprijs is de basis voor de vaststelling van de verkoopprijs (zie het model Berekening verkoopprijs via de toeslagmethode. )

8. Werken met formules
Bedrijfseconomen werken niet graag met formules, ook niet als dat heel goed mogelijk is. In plaats van een reeks stappen, zou je de tussenresultaten kunnen weglaten en de berekening in wiskundige vorm kunnen weergeven:

Kostprijs = (100% + opslag% verkoopkosten + opslag% algemene kosten) /100 x (100% + opslag% inkoopkosten)/100 x geschatte gemiddelde inkoopprijs..

 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.


Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het Onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document