Laatste update van deze site: 26 mei 2024.

Bedrijfseconomische begrippen met een W

bedrijfseconomische-begrippen.nl

Synoniemen - Homoniemen - Misconcepties - Anglicismen - Afkortingen

  A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Portals
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
Sites voor Smartphones
 
Home: Fons Vernooij

Mail: Fons Vernooij

Handleiding probleemoplossen

Indexpagina

Waarde

Waarde i.h. vrije verkeer

Waardecreatie

Waardestuwer

Waardevermindering

Wallet

Ware winst

Weerstandsvermogen

Werkelijke kosten

Werkkapitaal

Werkzaam vermogen

Wettelijke reserve

Windhandel

Winst

Winst per aandeel

Winst voor belasting

Winstdeling

Winstegalisatie

Winstmanipulatie

Winststuring

Winstval

Winstwaarschuwing

Witwassen

Woningcorporatie

  Top Omhoog Top
 
Didactische termen     
Wendbaarheid

Wiskundige benadering

Zie ook:Vakdidactiek-
bedrijfseconomie.nl

 
  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
WPA

WSW

  Top Omhoog Top
 

Omschrijving van de begrippen met een W

Waarde  Top
 1. Getal, de kwantitatieve betekenis van een grootheid. Elke grootheid heeft een notie, een naam, een waarde en een dimensie (of eenheid).

  De eenheid geeft betekenis aan het getal dat de waarde weergeeft (vaak wordt de eenheid aangeduid als de dimensie). Voor nadere informatie zie de publicatie: De toetsende tucht van de dimensieanalyse.

 2. In de betekenis van gebruikswaarde: de emotionele betekenis die iemand toekent aan een product of dienst.

 3. In de betekenis van ruilwaarde:een schatting van het geldbedrag dat een product of dienst in het economisch verkeer kan opbrengen. Bijvoorbeeld: de waarde van een huis in bewoonde staat is anders dan de waarde van een huis dat vrij opleverbaar is [euro/stuk].

 4. Misconceptie: de prijs. De prijs kan in bepaalde situaties wel een indicatie zijn van de waarde, maar een product kan boven of onder zijn waarde verkocht worden, al naar gelang de situatie. Een gestolen fiets heeft doorgaans een grotere waarde dan een heler er voor betaalt.
Waarde in het vrije economische verkeer  Top
Waarde die een gebouw heeft in een situatie dat het zonder huurverplichtingen of andere claims verhandeld kan worden op de vrije markt [euro per stuk].

Zodra een gebouw verhuurd is, heeft het ook een huurwaarde. De marktwaarde is dan een afgeleide van zowel huurwaarde als waarde in het vrije verkeer al naar gelang de kracht van de huurrechten.

Waardecreatie Zie ook: economic value added  Top
 1. Er is ten principale sprake van waardecreatie als het bedrijfsresultaat positief is na verrekening van zowel het interest vreemd vermogen als een vereist rendement op het eigen vermogen.

  Dus als alle vermogenskosten (cost of capital) in rekening zijn gebracht.

  Synoniem: overwinst (residual income) [euor/periode] {Bedrijfseconomie}
  Synoniem: winst [euro/periode] {Micro-economie}

 2. Echter voor echte waardecreatie zijn nog meer correcties nodig, zoals verwerking van de geldontwaarding, verschillen in boekhoudmethode, risico's e.d.

 3. Stijging van de contante waarde van een onderneming.
Waardestuwer (of Value-driver)  Top
Vairabelen binnen het bedrijfsproces die zowel in financiële als niet-financiële zin invloed hebben op het proces van waardecreatie.

Waardevermindering  Top
Afname van de waarde van vaste of vlottende activa in het economisch verkeer. Deze waardevermindering kan geconstateerd worden via impairment volgens de regels van IFRS.

De waardevermindering moet wel duurzaam zijn, waarbij duurzaam de term is die de RJ gebruikt. In de volksmond gaat het om bijzondere waardeverminderingen.

Wallet  Top
Voor het aanschaffen van cryptogeld (c.q. cryptocurrency, heb je een plek nodig waar je de codes van de cryptocurrency kunt bewaren. De plek om de cryptomunten (c.q. cryptovaluta) te bewaren heet een wallet.

Er zijn veel soorten wallets, waarvan je er een of meer tegelijk kunt beheren:
 1. Desktop wallets: programma's die je kunt downloaden en installeren op je eigen computer. Beveiliging van je computer is van essentieel belang.

 2. Mobiele wallets: apps die je kunt downloaden, afhankelijk van de muntsoort en het soort besturingssysteem op je mobiele apparaat.

 3. Online wallets: je privé code ligt dan opgeslagen in een computer die door iemand anders wordt beheerd.

 4. Hardware wallets: aparte apparaten die je op een computer kunt aansluiten en die je dus ook off-line kunt halen in verband met veiligheid.

 5. Papieren wallets: de codes van je munten staan alleen op papier en liggen thuis of in een kluis.
Ware winst  Top
Winst die voortvloeit vanuit een systeem van collectieve grondwetwaarden: menselijke waardigheid, solidariteit, duurzaamheid, rechtvaardigheid en democratie: Het gemene goed.

Winst berekend vanuit het doel om een samenleving op te bouwen met een veel eerlijkere welvaartsverdeling, waar vertrouwen, vervullende relaties, zingeving en samenwerking centraal staan. Zie nadere info.

Weerstandsvermogen  Top
 1. Grootheid die het CFV in het leven heeft geroepen om de levensvatbaarheid van een woningcorporatie of verbinding (van een woningcorporatie met andere rechtspersonen) te beoordelen {Externe verslaggeving voor niet commerciële organisaties}.

  Zij voert deze beoordeling uit met behulp van de ‘Methodiek financiële beoordeling corporaties’ die zich richt op de waardering van de vaste activa en een risico-analyse.

 2. Het weerstandsvermogen valt uiteen in drie concepten:
  1. Het gepresenteerde weerstandsvermogen: dat wat voorvloeit uit het volkshuisvestingsverslag van een woningcorporatie of een verbining waar de woningcorporatie deel van uit maakt.

   Berekening: Eigen vermogen + egalisatierekening + voorziening onderhoud + overige voorzieningen - immateriële vaste activa - herwaarderingsreserve (= verschil actuele waarde en historische kostprijs).

  2. Het gecorrigeerde weerstandsvermogen: aanpassingen vanuit het CFV om alle woningscorporaties op eenzelfde vergelijkingsbasis te brengen.

   Berekening: Gepresenteerd weerstandsvermogen + of - correcties in de bedrijfswaarde + of - correcties in de rentabiliteitsvoet.

   Zowel bij de berekening van de bedrijfswaarde als de omvang van de uitstaande verplichtingen kan er een verschil zijn tussen de gehanteerde disconteringsvoet en de rentevoet van leningen, zoals het CFV die hanteert.

  3. Het minimaal vereiste weerstandsvermogen: op basis van een zestal risicofactoren bepaalt het CFV het weerstandsvermogen dat minimaal noodzakelijk is voor een woningcorporatie of de verbinding waar zij deel van uitmaakt.

 3. Er is sprake van voldoende weerstandsvermogen als het gecorrigeerde weerstandsvermogen groter is dan het minimaal vereiste weerstandsvermogen.
Werkelijke interestkosten  Top
Werkelijke interestverplichtingen over het vreemde vermogen toegerekend aan een periode [euro/periode] {Interne verslaggeving}.

Synoniemen:
     betaalde rente {Jaarverslaggeving};
     interestkosten {Financiering};
     interestlasten {Bedrijfsadministratie};
     interest vreemd vermogen {idem};
     rentelasten {Externe Verslaggeving}.

Werkelijke kosten  Top
 1. Waarde die een ondernemer opoffert tijdens het productieproces uit te drukken in periodekosten [euro/periode] {Kostencalculatie}.

 2. Synoniem:feitelijke kosten

 3. Synoniem: kosten (indien er geen sprake is van toegestane kosten, dan is het ook niet zinvol om over werkelijke kosten te praten).
Werkkapitaal  Top
 1. (Bruto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.

 2. (Netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva {Externe Verslaggeving} (zie balansmodel C van de wettelijke modellen) bij bedrijfseconomische-modellen.nl.

  Dit bedrag is dus gelijk aan het Eigen Vermogen plus het Lang Vreemd Vermogen minus de vaste activa.

 3. (Geïnduceerd netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva voor zover die vanuit de omzet geïnduceerd zijn {Financiering}.
Werkzaam vermogen  Top
 1. Vermogensbehoefte op basis van het totaal der activa: som van geïnduceerd vermogen en autonoom vermogen.

 2. Vermogensbehoefte voor zover niet verzorgd door geïnduceerd vermogen, d.w.z. door vermogen dat uit leverancierskrediet is voortgekomen. Deze vermogensbehoefte moet verzorgd worden door autonoom vermogen.
Wettelijke reserve  Top
Wettelijk (artikel 365 van Titel 9 2BW) voorgeschreven posten die aangeven welk bedrag geactiveerd is voor oprichtingskosten (c.q. uitgaven), emissiekosten (c.q. emissieuitgaven) en R- en D- kosten (c.q. uitgaven).

Deze bedragen moeten in maximaal 5 jaar afgeschreven worden, zodat ze geleidelijk verdwijnen van de debet- en creditzijde van de balans.

Windhandel  Top
Object waarin gespeculeerd wordt op basis van overspannen verwachtingen. De kans is groot dat dit object van een snel groeiend winstobject verandert in een totale desillusie. Het kan gaan om aandelen, cryptogeld, goudmijnen, etc.

Begin jaren 2000 stortten de verwachtingen over de speculatieve winst op aandelen in internetbedrijven ineen, hetgeen bekend werd als de “internet bubble”.

Degenen die op tijd de aandelen of claims op aandelen verkocht hadden, sprongen eruit met een grote winst, maar degenen die op een laat moment ingestapt waren, verloren hun ingelegde gelden.

Zie ook: zeepbel, een iets ruimer begrip.

Winst  Top
 1. Algemene term om een positief bedrijfsresultaat te omschrijven [euro/periode] {Financiering}.
  Bij de financiering gaat het om winst voordat er een bedrag is berekend als vergoeding voor het eigen vermogen.

  Dus alleen de interest vreemd vermogen is in mindering gebracht op het ‘resultaat voor aftrek van interest’. (Accounting concept of profit)

 2. Algemene term om een bedrijfsresultaat te omschrijven als het positief is [euro/periode] {Micro-economie}.

  Bij de micro-economie gaat het om winst nadat er een bedrag is berekend als vergoeding voor het eigen vermogen. Dus dan zijn de vermogenskosten in volle omvang van het ‘resultaat voor aftrek van interest’ afgetrokken. (Economic concept of profit)

  Synoniem:overwinst, economische waarde, EVA of waardecreatie [euro/periode] {Bedrijfseconomie}

 3. Algemene term om een bedrijfsresultaat te omschrijven, ongeacht of het positief of negatief is [euro/periode] {Micro-economie}.

  Voorbeeld: TW = TO - TK, ofwel Totale Winst = Totale Opbrengst - Totale Kosten

  Synoniem: overwinst, economische waarde, EVA of waardecreatie [euro/periode] {Bedrijfseconomie}

 4. Synoniem: nettowinst [euro/periode].

 5. Synoniem: nettowinstopslag bij de berekening van de gewenste verkoopprijs [euro/stuk].

 6. Synoniem: brutowinst [euro/periode].

 7. Synoniem: brutowinstopslag bij de berekening van de gewenste verkoopprijs [euro/stuk]. 
Winst per aandeel (WPA)  Top
 1. Nettowinst per aandeel: nettowinst gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen [euro/periode/aandeel, gemakshalve uitgedrukt als: euro/aandeel].

 2. Synoniem: Earnings per share (EPS). {Externe Verslaggeving}
Winst voor belasting  Top
Bedrijfsresultaat na verrekening van de rentelasten en rentebaten en voordat de vennootschapsbelasting eraf gaat [euro/jaar] {Financiering}.

Synoniem: resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening {Externe Verslaggeving}. Kijk voor een toelichting bij het eenvoudige model van de resultatenrekening en de wettelijke modellen.

Winstdeling  Top
 1. Beloning van werknemers op basis van afspraken vooraf over een percentage in de nettowinst van het bedrijf als aan bepaalde condities is voldaan. Engels equivalent: profit sharing.

 2. Beloning van werknemers op basis van afspraken vooraf over besparingen op de kosten of andere voordelen die behaald zijn in het productieproces. Engels equivalent: gain sharing.
Winstegalisatie  Top
Bewuste en vrijwillige acties van het management om de stijgingen en dalingen in de winst te herleiden tot een langzaam stijgend winstverloop. Winstegalisatie is dus de tegenhanger van Big Bath accounting.

Winstmanipulatie  Top
De keuze van een bestuurder om een beleid te voeren dat voorbij gaat aan de wettelijke regelingen en dat streeft naar het realiseren van een vooropgezet doel, bijvoorbeeld winstegalisatie. Winstmanipulatie is dus een tegenpool van winststuring.

Winststuring  Top
De keuze van een bestuurder om een beleid te voeren dat binnen de wettelijke regelingen streeft naar het realiseren van een vooropgezet doel, bijvoorbeeld winstegalisatie. Winststuring is dus een tegenpool van winstmanipulatie.

Winstval  Top
 1. Afname van de winst in een bepaalde periode, vergeleken met een vorige periode [euro/periode] {Financiering}.

 2. Omslag van winst naar verlies in een bepaalde periode, vergeleken met een vorige periode [euro/periode] {Financiering}.
Winstwaarschuwing  Top
 1. Mededeling van een bedrijf dat de werkelijke winst lager zal uitvallen dan de voorspelde winst {Financiering}.

 2. Mededeling van een bedrijf dat de verwachte winst waarschijnlijk uitdraait op een verlies {Financiering}.
Witwassen  Top
Witwassen is het omzetten van geld, dat in het illegale circuit is verdiend, naar geld dat uitgegeven kan worden in het legale circuit zonder dat justitie in de gaten heeft dat het eigenlijk om zwart geld gaat.

Woningcorporatie  Top
Een woningcorporatie is een is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Zij kunnen de vorm hebben van een vereniging of stichting.

De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

Woningcorporaties kunnen verbindingen aangaan en moeten daarom jaarlijks een volkshuisvestingsverslag uitbrengen naast hun eigen jaarverslag.

WOZ-waarde  Top
Waarde zoals die in de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) benoemd staat.

Gemeenten moeten vanaf 2007 jaarlijks de WOZ-waarde van woonhuizen, kantoorpanden, sportterreinen, e.d. via taxatie vaststellen om een uniforme basis te creëren voor diverse soorten van belastingen.

De WOZ-waarde is doorgaans een bepaald percentage (60% tot 80%) van de waarde in het vrije economische verkeer. Daarmee komt de waarde in de buurt van de marktwaarde van gebouwen.


Vakdidactische termen

Vt Wendbaarheid  Top
Zie voor de toelichting Wendbaarheid en het elasticiteitsbegrip
 1. In zijn algemeenheid gaat het om het toepassen van kennis, die in de ene situatieis opgedaan, in een andere situatie. Bijvoorbeeld het onderscheiden van werkelijke en toegestane kosten.

 2. Het omzetten van de ene verschijningsvorm van een formule in een andere. Bijvoorbeeld een breuk of een relatieve notering omzetten in een percentage of vice versa behoort hier toe.

 3. Het omzetten van de ene verschijningsvorm van kennis in een andere. Bijvoorbeeld een grafische weergave omzetten in een verbale of een wiskundige. (Zie o.a. De zes talen van de wiskunde.

 4. Omkering van een redenering. De grootheid die eerst onbekend was, is nu een van de data, terwijl een van de oorspronkelijke data nu tot onbekende is verheven.

  Bijvoorbeeld, eerst moet je de nettowinst berekenen op basis van inkoopprijs, verkoopprijs, afzet en bedrijfskosten en dan is de inkoopprijs of de verkoopprijs de onbekende bij een gegeven nettowinst.

Vt Wiskundige benadering  Top
Een aanpak waarbij de gevraagde grootheid vervangen wordt door X en waarbij zoveel als mogelijk is substitutie van de tussenresultaten plaatsvindt. Daardoor behoeven deze niet meer berekend te worden. Het PAD levert één vergelijking op met één gevraagde grootheid.

Deze aanpak is vooral effectief bij contraire vraagstukken, omdat door gebruik van de letter X het hele omgekeerde oplossingspad vervangen wordt door die ene vergelijking.

De wiskundige benadering levert minder cijferwerk op dan de rekenkundige benadering, maar helaas ook minder inzicht.

De tussenresultaten hebben bedrijfseconomisch ook betekenis. Zo zal een handelaar niet alleen zijn nettowinst willen weten, maar ook zijn brutowinst.

Bovendien wil hij of zij inzage in de kosten, zodat ook de berekening van de bedrijfskosten verloopt via tussenresultaten, die allemaal informatie opleveren over de afzonderlijke kostencategorieën.

Afkortingen

WPA: winst per aandeel  Top
Dat wil zeggen: de nettowinst per aandeel, zie: winst per aandeel.

WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw  Top
Fonds dat, om goedkope financiering van de sociale woningbouw mogelijk te maken, borg staat voor de financiering aan woningcorporaties ten behoeve van geldgevers.

Vergelijk: Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarmee particuliere woningbezitters een rentekorting kunnen bedingen.

 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-modellen.nl en geeft inzicht in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

De site bedrijfseconomische-begrippen.nl is gekoppeld aan het Onderwijsportaal. Op deze portal kunt u sites rechtstreeks benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Zo kunt u deze portal via bedrijfseconomische-begrippen.nl bereiken.

De smartphone-versie kunt u direct bereiken via bedrijfseconomischebegrippen.nl. Om te zorgen dat de tekst op de smartphone goed leesbaar is, staan op de tablet-versie veel witte regels in de tekstfragmenten.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
EBM als naslagwerk
Elementaire
Bedrijfseconomische
Modellen
Nieuw:
alles over de Libra
 
 
vakdidactiek bedrijfseconomie
 
 
Logo Onderwijsportaal