Laatste update van deze site: 26 mei 2024.

Bedrijfseconomische begrippen met een N

bedrijfseconomische-begrippen.nl

Synoniemen - Homoniemen - Misconcepties - Anglicismen - Afkortingen

  A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Portals
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
Sites voor Smartphones
 
Home: Fons Vernooij

Mail: Fons Vernooij

Handleiding probleemoplossen

Indexpagina

Naamloze Vennootschap

Nacalculatorisch

Ned. Ber. van Acc

Ned. Inst. van RA

Ned. Orde van AA

Net income

Netto-omzet

Netto-omzetresultaat

Nettorendement

Nettoresultaat

Nettovermogenswaarde

Nettowinst

Nettowinstopslag

Nominale waarde

Nominalisme

  Top Omhoog Top
 
Didactische termen     
Naam

Nacalculatie

Netto

Normaal

Notie

Zie ook:Vakdidactiek-
bedrijfseconomie.nl

 
  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
NBA

NIVRA

NOvAA

NV

  Top Omhoog Top
 

Omschrijving van de begrippen met een N

Naamloze Vennootschap (NV)  Top
Juridische rechtsvorm die eigen rechtspersoonlijkheidheeft en waarvan het eigen vermogen is opgebouwd uit aandelen die in handen zijn van de vennoten (daarom heten die aandeelhouders).

De aandeelhouders kunnen voor niet meer dan hun aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de financiële verplichtingen van de onderneming.

De aandelen van een NV zijn gestandaardiseerd in omvang en gesteld aan ‘toonder’ (dus degene die ze tonen kan, wordt als aandeelhouder aangemerkt). Zodoende zijn zij vrij verhandelbaar op de effectenbeurs.

Dit in tegenstelling tot de BV waar de aandelen op naam staan, zodat ze niet vrij verhandelbaar zijn.

Nacalculatorisch  Top
Calculaties (dus berekeningen) die plaatsvinden nadat de goederen verkocht zijn. Dus bijvoorbeeld een berekening van de winst die men behaald heeft. Het zijn dus berekeningen achteraf, waarvan meestal vooraf (voorcalculatorisch) een schatting is gemaakt.

Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants  Top
De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland.

Zij is ontstaan als fusie van het Nederlands Instituut Van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NVoAA).

Het NBA verzorgt nu de registratieprocedures: de Register Accountants en de Accountant Administratieconsulent. Klik hier voor de website van het NBA.
Nederlands Instituut Van Registeraccountants  Top
Het NIVRA was de organisatie van Register Accountants, gericht op een hoge kwaliteit van controle en verslaggeving, ingebed in een goede governance en ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.

Klik hier
voor de website van het NBA  (samenvoeging NIVRA en NOvAA).

Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten  Top
De NOvAA bevorderde een goede beroepsuitoefening en behartigde het publiek belang van het beroep van Accountant Administratieconsulent.

Door de invulling van de wettelijke taken schiep de NOvAA de voorwaarden die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgden en bevorderden. Klik hier voor de website van het NBA  (samenvoeging NIVRA en NOvAA).

Net income (Anglicisme)  Top
Berekening van het netto-bedrijfsresultaat voor belastingen op basis van het Besluit Modellen Jaarrekening. (Zie bedrijfseconomische-modellen.nl).

Maar vervolgens vindt een terugrekening plaats door uitsluiting van de afschrijvingen en afboekingen, zodat in feite een winst op basis van EBITA is berekend.

Deze berekening is nodig als een beursgenoteerde onderneming wil voldoen aan IFRS en zijn comprehensive income wil vaststellen.

Dan werkt men vanuit een inschatting van de reële waarde (fair value) van de activa en passiva naar wijzigingen in deze balansposten en daarmee naar aanpassingen die in de resultatenrekening tot uiting moeten komen.

Het net income staat dan boven de streep als bedrijfsresultaat en het comprehensive income resteert als ook alle aanpassingen in activa en passiva zijn verwerkt.

Netto-omzet  Top
Omzet exclusief BTW en na aftrek van eventuele kortingen [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie ook: model E en model F }.

Netto-omzetresultaat  Top
Het saldo van het bruto-omzetresultaat en de som der kosten. Een tussenresultaat om vanuit de netto-omzet in een paar stappen het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening te berekenen [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie model F }.

Nettorendement  Top
Het nettorendement op belegd vermogen is het rendement na aftrek van de beleggingskosten [% per periode]. Voor aftrek van de beleggingskosten resteert het brutorendement.

Nettoresultaat  Top
 1. Winst behaald in een dienstverlenend bedrijf (bijv. effectenhandelaar) berekend door alle bedrijfskosten (inclusief interestkosten) in mindering te brengen op het brutobedrijfsresultaat [euro/jaar] {Interne Verslaggeving en Financiering}.

  Equivalent voor nettowinst in een handelsonderneming.

 2. Idem, maar dan exclusief interestkosten [euro/jaar] {Externe Verslaggeving en Financiering}. Vergelijk dit met bedrijfsresultaat.
Netto-vermogenswaarde  Top
De waardering van de activa en de passiva van een deelneming in een andere onderneming overeenkomstig de grondslagen die de onderneming hanteert voor haar eigen activa en passiva [euro] {Externe Verslaggeving}.

Dit leidt doorgaans tot een verschil op basis van de verwervingsprijs van de aandelen, alsmede van de beurswaarde en de intrinsieke waarde. Ook de rentabiliteitswaarde kan een andere schatting van de waarde opleveren.

Binnen de bepalingen van IFRS (International Financial Reporting Standards) is inmiddels het begrip reële waarde (fair value) ingevoerd als een betere manier om de actuele waarde van activa vast te stellen.

De fair value is dan gelijk aan de netto-vermogenswaarde plus de goodwill die het bedrijf betaalt om de klandizie over te nemen.

Fair value is de grondslag waarop alle activa volgens de nieuwe richtlijnen moeten worden gewaardeerd {Externe Verlaggeving}.

Nettowinst  Top
 1. Algemene (= connotatieve) definitie:
  Bedrag dat aan de onderneming onttrokken kan worden zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

  Voor de berekening van de omvang van de nettowinst zijn diverse operationele definities in gebruik.

 2. Ex ante: voordat is vastgesteld of het resultaat positief of negatief is:

 3. Brutowinst -/- bedrijfskosten voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving van een handelsonderneming}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.

 4. Omzet -/- kosten van de afzet voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving van een productiebedrijf}.

 5. Ex post: nadat is vastgesteld dat er een positief resultaat is:

 6. Brutowinst -/- bedrijfskosten voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving van een handelsonderneming}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.

 7. Omzet -/- kosten van de afzet voor aftrek van belastingen [euro/periode] {Interne Verslaggeving van een productiebedrijf}.

 8. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/- vennootschapsbelasting [euro/periode] {Externe Verslaggeving}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.

 9. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/- vennootschapsbelasting + incidentele resultaten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}.

 10. Misconceptie: nettowinstopslag per eenheid product [euro/stuk].
Nettowinstopslag  Top
Bedrag dat een handelsonderneming optelt bij de kostprijs van de handelsproducten zodat er een marge ontstaat om een nettowinst te behalen [euro/stuk] {Kostencalculatie}. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl.

Nominale waarde  Top
Waarde die op een aandeel of obligatie staat vermeld. Het is het bedrag waarvoor deze stukken in de boekhouding van de onderneming zijn opgenomen.

Nominalisme  Top
Een waarderingstheorie is nominalistisch als zij ervan uit gaat dat elke toename van het eigen vermogen als winst aangemerkt moet worden. Bijvoorbeeld de belasting hanteert deze visie ten principale. Daarmee worden de gevolgen van inflatie buiten beschouwing gelaten.

Nominalisme staat tegenover het substantialisme dat ervan uit gaat dat de onderneming pas winst maakt nadat zij fysiek in waarde gelijk is gebleven. Dan moet op een of andere manier de inflatie voor het hele vermogen gecompenseerd zijn voordat er sprake is van winst.

Een tussenvorm is die waarbij op basis van het algemeen prijsindexcijfer een compensatie wordt berekend over het eigen vermogen om de koopkracht van het eigen vermogen te handhaven.
 

Vakdidactische termen

Vt Nacalculatie  Top
Berekening na afloop van het marktproces. Vooraf maakt een ondernemer een inschatting van de afzet of de winst die een project oplevert (de voorcalculatie).

Achteraf controleert hij of de verwachting is uitgekomen. Als dat niet zo is, dan is het verstandig om na te gaan wat daar de oorzaak van is.

Vt Naam  Top
Elke grootheid heeft een notie, een naam, een waarde en een dimensie (of eenheid). De naam is een taalkundige aanduiding die binnen een bepaalde subdiscipline van de (bedrijfs-) economie tracht om de gewenste notie op te roepen.

De naam van eenzelfde grootheid kan nog al eens verschillen binnen verschillende subdisciplines, bijvoorbeeld betaalde rente. Vandaar deze website met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Zie ook: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl.

Vt Netto  Top
Het voorvoegsel netto geeft aan dat de waarde die hoort bij een begrip de eindwaarde is van een een berekening. Er hoort ook nog een begrip bij met de aanduiding bruto, waar later nog iets vanaf getrokken is.

Voorbeelden:
Nettogewicht = brutogewicht minus gewicht verpakking (tarra)
Nettowinst = brutowinst minus alle werkelijke bedrijfskosten,
Netto-omzet = bruto-omzet minus korting,
Nettoloon = brutoloon minus loonbelasting minus sociale premies minus ...

Het probleem dat zich voor kan doen, is dat de waarde van het getal dat van een brutobedrag afgehaald moet worden gelijk is aan 0. De brutowaarde is dan gelijk aan de nettowaarde. Het nut om bruto- en netto- te onderscheiden vervalt.

Bijvoorbeeld: als er geen korting van de bruto-omzet afgaat (of men stelt de korting voor het gemak op 0 euro), dan is de netto-omzet gelijk aan de bruto-omzet. Tegelijk vervalt dan het nut om bruto-omzet en netto-omzet te onderscheiden, want er is nu alleen nog maar sprake van “de omzet”.

Op die manier kunnen vereenvoudigingen storend werken op de beeldvorming. In de interne verslaglegging negeert men gemakshalve de vennoorschapsbelasting, waardoor het bedrijfresultaat als “Nettowinst” wordt aangeduid. Maar in de externe verslaglegging is de nettowinst gelijk aan hetzelfde bedrijfsresultaat maar dan minus de vennootschapsbelasting.

Vt Normaal  Top
Normaal is geen normaal woord voor bedrijfseconomen. Normaal is een signaalwoord. Bij elke geroutineerde bedrijfseconoom die een vraagstuk leest en het woord ‘normaal’ tegenkomt, beginnen er belletjes in zijn hoofd te rinkelen.

Normaal staat voor ‘norm’ en voor alle manieren waarop er met normen wordt omgegaan. Soms is de norm een indicatie voor wat toelaatbaar is, en soms is de norm een gemiddelde waarde die men voor de toekomst verwacht.

Bij ‘normaal’ denkt een econoom aan de ‘normale productie’ en de ‘normale bezetting’ in een bedrijf met massaproductie. Hij gaat direct op zoek naar de afwijkingen tussen de normale bezetting en de werkelijke bezetting.

Hij verwacht in opgaven een vraag die gericht is op onderbezetting of overbezetting en ziet zijn verwachting bevestigd als hij het vraagstuk verder doorleest en naar de vragen kijkt. Zo kan een enkel woord een hele oriëntatie in werking zetten.

Vt Notie  Top
Elke grootheid heeft een notie, een naam, een waarde en een dimensie (of eenheid). De notie geeft de inhoudelijke betekenis van een begrip weer.

In essentie gaat het om het stellen van vragen over de waarde, de prijs, de kosten, de opbrengsten, de winst of het verlies op activiteiten.

Ook vragen over verwante zaken, zoals organisatie, financiering, marketing, verslaglegging, e.d. behoren tot het economische perspectief om naar alledaagse verschijnselen te kijken.

Zie ook: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl.

Afkortingen

NBA: Nederlands Beroepsorganisatie voor Accountants (RA).
Klik hier
voor de website van het NBA (samenvoeging NIVRA en NOvAA).  Top

NIVRA: Nederlands Instituut Van Registeraccountants (RA).
Nu opgegaan in het NBA Klik hier voor de website van het NBA.  Top

NOvAA: Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (AA).
Nu opgegaan in het NBA. Klik hier voor de website van het NBA.  Top

NV: Zie bij Naamloze Vennootschap  Top
 
 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-modellen.nl en geeft inzicht in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

De site bedrijfseconomische-begrippen.nl is gekoppeld aan het Onderwijsportaal. Op deze portal kunt u sites rechtstreeks benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Zo kunt u deze portal via bedrijfseconomische-begrippen.nl bereiken.

De smartphone-versie kunt u direct bereiken via bedrijfseconomischebegrippen.nl. Om te zorgen dat de tekst op de smartphone goed leesbaar is, staan op de tablet-versie veel witte regels in de tekstfragmenten.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
EBM als naslagwerk
Elementaire
Bedrijfseconomische
Modellen
Nieuw:
alles over de Libra
 
 
vakdidactiek bedrijfseconomie
 
 
Logo Onderwijsportaal