Laatste update van deze site: 22 mei 2024.

Bedrijfseconomische begrippen met een V

bedrijfseconomische-begrippen.nl

Synoniemen - Homoniemen - Misconcepties - Anglicismen - Afkortingen

  A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Portals
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
Sites voor Smartphones
 
Home: Fons Vernooij

Mail: Fons Vernooij

Handleiding probleemoplossen

Indexpagina

Value driver

Valuta

Valutaswap

Valutaverlies

Valutawinst

Variabele kosten

Variabele kostencalculatie

Vaste activa

Vaste kosten

Vaste lasten

Vaste verrekenprijs

Vastgoed

Vastgoedfonds

Verbinding

Verdienen

Verfijnde opslagmethode

Vergoedingenstaat

Verkeersvergelijking

Verkoop

Verkoopkosten

Verkoopprijs

Verkoopresultaat

Verkoopwaarde

Verkopen

Verkrijgingsprijs

Verlengstukwinst

Verlies

Verlies & Winst

Vermogen

Vermogensbehoefte

Vermogenskosten

Vermogenskostenvoet

Vermogensmarkt

Vermogensverwerving

Verrekenen

Verslaggevingsblok

Verspilling

Vervangingswaarde

Verwachte kosten

Verwervingsprijs

Verzekerde waarde

Verzelfstandigde winst

Vesting periode

Vinken

Vinkje

Vlottende activa

Vlottende passiva

Volatiliteit

Volkshuisvestingsverslag

Voorcalculatorisch

Voorraad

Voorraadgrootheid

Voorraadwaardering

Voorziening

Vorderingen

Vraag

Vraagprijs

Vreemd vermogen

Vrije kasstroom

  Top Omhoog Top
 
Didactische termen     
Vaardigheid

Vakdidactiek

Verkeersregels

Voorcalculatie

Voorraadgrootheid

Zie ook:Vakdidactiek-
bedrijfseconomie.nl

 
  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
VBM

VEB

VOF

VVP

  Top Omhoog Top
 

Omschrijving van de begrippen met een V

Value driver (Anglicisme)
Factor die in belangrijke mate de waarde van een onderneming bepaalt of beïnvloedt. Zie ook cost driver.

Valuta  Top
 1. Geldsoort, meestal gebruikt in de betekenis van een vreemde valuta, dus een geldsoort (c.q. munteenheid) van een ander land.

 2. Meervoudsvorm van geldsoort, dus geldsoorten van andere landen.

 3. Tegoed dat wettig betaalmiddel is in een ander land. Men kan bij de bank bijvoorbeeld een tegoed in dollars aanhouden.

  Dat tegoed behoort dan niet tot de geldhoeveelheid, maar is wel beschikbaar om mee te betalen.

 4. De eerste dag waarop een bedrag dat bij de bank is gestort een rentevergoeding ontvangt. Dit kan een of een paar dagen na de boekingsdatum zijn.

  Synoniem: rentedatum.
Valutaswap  Top
Overeenkomst om een bepaald bedrag in een valuta (geldsoort) uit te ruilen tegen een andere valuta met de afspraak om over een vastgestelde periode een tegenovergestelde transactie uit te voeren.

Als beide partijen er belang bij hebben kan dat zonder verdere onderlinge vergoeding. Als één partij belang heeft en de ander is bemiddelaar, dan zal de bemiddelaar een vergoeding vragen voor zijn diensten.

Valutaverlies  Top
 1. Verlies, behaald bij de handel in vreemde valuta {Financiering} Synoniem: Handelsverlies.

 2. Nadelig verschil ontstaan door veranderingen in de wisselkoersen van valuta die men in beheer heeft [euro/periode] {Financiering}.
Het gebruik van de term ‘verlies’ wijkt hier af van de effectenhandel: zie koersverlies.

Valutawinst  Top
 1. Winst, behaald bij de handel in vreemde valuta {Financiering}

  Synoniem: Handelswinst.

 2. Voordelig verschil ontstaan door veranderingen in de wisselkoersen van valuta die men in beheer heeft [euro/periode] {Financiering}.
Het gebruik van de term ‘winst’ wijkt hier af van de effectenhandel: zie koerswinst.

Variabele kosten  Top
 1. Kosten die afhangen van de omvang van de productie [euro/periode].

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.

  Zie ook: constante kosten.

 2. Kosten die afhangen van de omvang van de afzet [euro/periode].

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.

  Zie ook: constante kosten.

 3. Misconceptie: kosten die per eenheid product niet veranderen, want als ze afhangen van bijvoorbeeld de omvang van de voorraad, voldoen ze niet aan de definities onder 1 of 2.
Variabele kostencalculatie  Top
Systeem van interne kostenbeheersing en bewaking die zich beperkt tot de variabele kosten. Met name in de VS is deze aanpak populair omdat men hiermee managers van afdelingen alleen aanspreekt op kostencomponenten waarop zij invloed kunnen hebben.

Synoniem: direct costing.

Indien naast de variabele kosten ook de vaste kosten deel uitmaken van de kostencalculaties, spreekt met van integrale kostencalculatie.

Vaste activa  Top
 1. Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één jaar. De vaste activa staan naast de vlottende activa en zij worden nader ingedeeld in materiële, immateriële en financiële vaste activa.

 2. Kapitaalgoederen die langer meegaan dan één productieproces. Meestal houdt men om pragmatische redenen aan dat de kapitaalgoederen langer dan een jaar in gebruik zijn, voordat ze gebruikt of economisch verouderd zijn.

 3. Activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de rechtspersoon duurzaam te dienen (art 2:364 lid 1 BW).
Vaste kosten  Top
 1. Kosten die niet veranderen als gevolg van de omvang van de productie of de omvang van de afzet.

  Synoniem: constante kosten [euro/periode].

 2. Misconceptie: vaste lasten [euro].
Vaste lasten  Top
Bedragen die elke maand betaald moeten worden, bijvoorbeeld vanwege verzekering of elektriciteit (spreektaal) [euro].

Misconceptie: vaste kosten c.q. constante kosten.

Vaste verrekenprijs (VVP)  Top
Bijzondere vorm van een standaardprijs, omdat naast de (geschatte) inkoopprijs ook opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in het bedrag waarvoor de goederen of grondstoffen in de boekhouding worden opgenomen.

Het verschil tussen de werkelijk inkoopprijzen en bijkomende kosten en de schatting via de standaardprijs, komt op het eind van de boekingsperiode op de resultatenrekening. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.

N.B. Opvallend is de term ‘verrekenen’ want eigenlijk vindt er geen verrekening plaats.

Vastgoed  Top
 1. Bedrijfspanden, kantoorpanden, e.d. die geschikt zijn om in te investeren als kapitaalgoed om een bedrijf in uit te oefenen.

 2. Woningen, bedrijfspanden, kantoorpanden, e.d. die geschikt zijn om aan te schaffen als object voor het beleggen van geld.
   
Vastgoedfonds  Top
Beleggingsfonds dat aandelen naar de beurs brengt om het opgehaalde geld weer uit te zetten in vastgoed en daarvoor een lager rendement vergoedt aan haar aandeelhouders, dan het zelf behaalt, dankzij zijn specialistische kennis.

Rendement kan bestaan uit cash-dividend, stock-dividend en/of koersstijging van de waarde van het aandeel van het fonds.
 
Verbinding  Top
Term uit de wereld van woningcorporaties die samenwerkingsverbanden aangeeft tussen woningcorporaties, BV’s, Stichtingen, CV’s en VOF’s. Woningcorporaties zonderen hun vaste activa vaak af in aparte juridische constructies om het onderhoud en het beheer van deze vaste activa te regelen.

Om die reden vraagt het ministerie van VROM niet alleen een jaarrekening van de woningcorporaties maar ook een volkshuisvestingsverslag waarin het eigen vermogen en de jaaromzet van de hele verbinding is verantwoord.

Het CFV berekent op basis van dit verslag het weerstandsvermogen.
 
Verdienen  Top
 1. Werkelijke ontvangst van geld voor het leveren van arbeid. Een werknemer levert arbeid en krijgt als beloning een salaris.

 2. Het bedrag dat iemand zou behoren te krijgen voor het leveren van arbeid. “Ik verdien veel, maar ik krijg het niet.”.

 3. Geld dat een ondernemer overhoudt aan het voeren van zijn bedrijf.

  In principe is het geld dat overblijft de nettowinst, maar bij een eenmanszaak of VOF rekent een ondernemer ook de beloning voor zijn arbeid en het inzetten van zijn eigen vermogen tot de verdiensten.

 4. Brutowinst die een handelaar of winkelier overhoudt aan de verkoop van producten. “Je verdient er zo weinig aan dat je na aftrek van de kosten niets overhoudt.”

 5. Omzet die een ondernemer behaalt. "De verdiensten zijn niet groot genoeg om alle kosten te dekken."
Verdisconteren  Top
 1. Rekening houden met de waarde van een onderdeel op factor bij de berekening van een prijs die men bereid is te betalen voor een goed of een bedrijf.

  Zo verdisconteert men de klantenbinding bij de berekening van de bedrijfswaarde door een bedrag te betalen voor de goodwill.

 2. De invloed van de tijd in mindering brengen op de waarde van een goed of bedrijf door de geschatte waarde in de toekomst te verminderen met een rentefactor: zie disconto.
Verfijnde opslagmethode  Top
Opslagmethode waarbij de opslag voor de indirecte kosten is uitgesplitst over afzonderlijke opslagen, waarbij de ene opslag gekoppeld kan zijn aan de grondstofkosten, de andere aan de arbeidskosten en weer een andere aan de som van beide {Kostencalculatie}.

Vergoedingenstaat  Top
In een schrijven van de ING, d.d. 17 juni 2019, staan drie definities:
 1. Een overzicht van de kosten die u in het voorafgaande jaar aan de bank heeft betaald voor het hebben en gebruiken van een particuliere Betaalrekening.

 2. "Het overzicht wordt overigens 'Vergoedingenstaat' genoemd omdat het de vergoedingen bevat die u al aan ons heeft betaald."

 3. De Vergoedingenstaat bevat alle gegevens zoals voorgeschreven op grond van de 'Europese richtlijn betaalrekeningen':
  - Totaal betaalde vergoedingen (totale vergoedingen voor dienstenpakketten en totale betaalde vergoedingen);
  - Totaal betaalde rente;
  - Totaal ontvangen rente.
N.B. 1 Dit laatste impliceert dat de rente niet onder de vergoedingen valt.

N.B. 2 De ING hanteert in haar toelichting ook de term kostenoverzicht, maar bedoelt daar mee een overzicht van tarieven per dienst voor elke betaalrekening.

Verkeersvergelijking  Top
De verkeersvergelijking van Fisher is een manier die op eenvoudige wijze alle mogelijke oorzaken voor inflatie bloot legde. Fisheer poneerde zijn verkeersvergelijking: MV = PT.

De MV staat voor geldstroom en de PT voor goederenstroom.

Verkoop c.q. verkopen  Top
 1. Het aanbieden van een product aan een klant.

 2. Onderdeel van het bedrijfsproces waarin het verkopen van de producten centraal staat.

 3. Onderdeel van het bedrijfsproces waarin de marketing en het verkopen van de producten centraal staan (verkoop staat dan naast productie).
Verkoopkosten  Top
 1. Werkelijke kosten voor de verkoop van de afzet [euro/periode] {Interne Verslaggeving}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl, {Externe Verslaggeving}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl en model F en model J).

 2. Toegestane kosten voor de verkoop van de afzet [euro/periode] {Bedrijfsadministratie}.

 3. Werkelijke kosten voor de marketing en verkoop van de afzet [euro/periode] (Marketin).

 4. Misconceptie: toegestane kosten voor de marketing en verkoop van de afzet [euro/periode].

 5. Som van de toegestane algemene kosten, marketingkosten en verkoopkosten [euro/periode] {Kostencalculatie}.

 6. Misconceptie: som van de werkelijke algemene kosten, marketingkosten en verkoopkosten [euro/periode].
Verkoopprijs  Top
 1. Bedrag per eenheid dat de verkoper vraagt als tegenprestatie voor de levering van een product [euro/stuk; euro/kg.; euro/liter; euro/uur; et cetera, maar nooit euro].
  Synoniemen: prijs, consumentenprijs of gewenste verkoopprijs.

  Kijk voor een toelichting bij: opbouw verkoopprijs bij bedrijfseconomische-modellen.nl.

 2. Bedrag per eenheid dat de koper en verkoper daadwerkelijk zijn overeengekomen als betaling voor een product. [euro/stuk; euro/kg.; euro/liter; euro/uur; et cetera, maar nooit euro].
Verkoopresultaat  Top
Het verschil tussen de omzet (dus de afzet tegen de verkoopprijs) en de afzet tegen de commerciële kostprijs.

Het is het resultaat dat een bedrijf zou kunnen behalen als alles volgens de vooraf vastgestelde normen verloopt, dus als er geen positieve of negatieve budgetresultaten zouden zijn.

Het voorcalculatorische en het nacalculatorische verkoopresultaat kunnen van elkaar afwijken door verschillen in verkoopprijs en/of afzet.

Zie ook: uitsplitsing bedrijfsresultaat bij bedrijfseconomische-modellen.nl.

Verkoopwaarde  Top
 1. De totale omvang van de waarde van de verkochte eenheden: afzet x verkoopprijs [stuks per periode x euro per stuk = euro per periode]

 2. De verkoopprijs van een gebouw of machine in de staat waarin het verkeert [euro per stuk]. De verkoopwaarde kan vastgesteld zijn op basis van een schatting of op basis van een gerealiseerde verkooptransactie.

 3. De schatting van de waarde van voorraden handelsgoederen of effecten op basis van de prijs die actueel is in het handelsverkeer.

 4. De schatting van de waarde van effecten of opties op basis van hun beurskoers.
Verkopen  Top
 1. Aantal verkochte eenheden in een periode [stuks/periode].
  Synoniem: afzet.

 2. Waarde van de verkochte eenheden in een periode [euro/periode].

  Synoniem: omzet.

 3. Het aanbieden van producten aan de potentiële afnemers.
Verkrijgingsprijs  Top
 1. Bedrag per aandeel dat een NV betaald heeft bij de inkoop van eigen aandelen [euro/aandeel] {Externe Verslaggeving}.

  In principe zou de onderneming deze eigen aandelen in mindering kunnen brengen op het geplaatste aandelenvermogen, maar vooral als de onderneming van plan is om later de aandelen in omloop te brengen, dan wil de wetgever dat dit tot uitdrukking komt in de toelichting op de balans.

  Deze eigen aandelen moeten dus een aparte vermelding krijgen hoe zij in mindering komen op het eigen vermogen en wel voor het bedrag dat de NV heeft betaald voor die eigen aandelen.

 2. Bedrag per aandeel dat een NV betaald voor deelname in een andere onderneming [euro/aandeel]. Synoniem: verwervingsprijs.

 3. Bedrag dat een bedrijf betaalt om een bedrijf op te kopen en dat te splitsen is in een deel netto-vermogenswaarde van de activa en goodwill [euro/bedrijf].

 4. Bedrag dat een bedrijf betaalt aan goodwill om een bedrijf op te kopen [euro/bedrijf].

 5. Synoniem: prijs of aanschafprijs
Verlengstukwinst  Top
Deel van de winst van een coöperatie die toegerekend kan worden aan de activiteiten van de leden. In feite zijn het de opportunity kosten van de arbeid die de leden van de coöperatie leveren.

Het andere deel van de winst heet verzelfstandigde winst en is fiscaal onderhevig aan de vennootschapsbelasting  [euro/periode].

Verlies  Top
 1. Bedrijfsresultaat dat ontstaat als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, [euro per periode].

 2. Bedrijfsresultaat bij een handelsonderneming dat ontstaat als de kosten hoger zijn dan de brutowinst [euro per periode].

 3. Resultaat als een product tegen een lagere prijs verkocht wordt dan de kostprijs [euro per stuk].

 4. Waardedaling op een van de activa als de onderneming een herwaardering toepast, omdat de inkoopprijs of aanschafprijs gedaald is [euro per stuk].

 5. Nadelig resultaat op een afdeling of productiecentrum [euro per periode].

 6. Nadelig resultaat op een project of incidentele transactie [euro].

 7. Nadelig resultaat als de overheid een project of stuk grond voor een lagere prijs verkoopt dan nodig is om de inkoopprijs plus de onderhoudskosten plus de bewerkingskosten te dekken.

  Bijvoorbeeld: De gemeente Kaag en Braassem moet 44,5 miljoen euro op het project Braassemeerland afboeken. Dat bedrag is opgebouwd uit verminderde waarde van de grond, geld dat al is uitgegeven aan de infrastructuur en aan de voor het gebied gemaakte plannen.

 8. Misconceptie: tekort dat verschijnt in het jaarverslag van een overheidsinstelling als de uitgaven groter zijn dat de inkomsten. Uitgaven hoeven geen kosten te zijn en inkomsten hoeven geen opbrengsten te zijn.

 9. Misconceptie: tekort dat ontstaat als de uitgaven voor een project of stuk grond groter zijn dan de inkomsten eruit.

  Bijvoorbeeld: een gemeente koopt een stuk grond en maakt het bouwrijp, maar kan in het lopende boekjaar geen projectontwikkelaar vinden om de grond te kopen. In feite is het dan een investering.
Verlies en Winstrekening  Top
Een Verlies & Winstrekening is eigenlijk een Verlies of  Winstrekening.

In dit overzicht staat de stroom aan opbrengsten c.q. de omzet en daar tegenover staan (bij een handelsonderneming eerst de inkoopwaarde van de afzet met aansluitend) de kosten die samenhangen met de geregistreerde omzet.

Het saldo vormt het resultaat, dus de winst of het verlies al naar gelang het saldo positief of negatief is. Twee beginselen vormen de basis voor de berekening: het realisatiebeginsel voor de opbrengsten en het matchingbeginselvoor de kosten (en eventueel de inkoopwaarde van de afzet).

N.B. 1. De eenheid die hoort bij verlies of winst is euro/periode, net als bij de opbrengsten, de inkoopwaarde van de afzet en de kosten.

Bij algemene schattingen vooraf gaat het om een onbepaalde periode (per jaar of per maand), maar bij een jaarrekening om een bepaalde periode (een bepaalde maand, een bepaald kwartaal, een bepaald jaar).

Economen laten de preciese aanduiding van de eenheid meestal achterwege en beperken zich tot de euro of de dollar of zo.

N.B. 2. De verandering in het Eigen Vermogen is het resultaat x duur van de periode, meestal een jaar.

Dus bijvoorbeeld Eigen Vermogen einde jaar in = Eigen Vermogen begin van het jaar in + resultaat in ( / jaar x 1 jaar =) . Op die manier kun je euros bij euros optellen, terwijl de winst of het verlies toch in euro per periode is vastgesteld.

Vermogen  Top
 1. Het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van kapitaal).

 2. Het eigen vermogen in een niet-commerciële organisatie (Kameraalstijl).

 3. De persoonlijke financiële middelen waar iemand over beschikken kan (Volksmond). Meestal is dit vermogen niet opgebouwd uit een banktegoed, maar uit beleggingen.

  Pensioenaanspraken vallen doorgaans niet onder deze interpretatie van vermogen.

 4. De waarde van alle eigendommen waar iemand over beschikt, verminderd met de waarde van de schulden of verplichtingen. {Juridische term} [euro].

 5. Alle eigendommen waar iemand over beschikt minus de schulden of verplichtingen die iemand heeft {Juridische term} [in natura] .

  Bij trouwen op huwelijkse voorwaarden of bij het afsluiten van een samenlevingsovereenkomst kan iedere partner een eigen vermogen vaststellen, maar dat vermogen omvat een opsomming van de goederen (en eventueel de giro- en kassaldi) die eigendom blijven van elk van de partijen.

  Bij faillissement wordt er beslag gelegd op het vermogen van iemand, maar de facto wordt er beslag gelegd op alle zaken waarvan juridisch gezien het eigendomsrecht ligt bij degene die failliet gaat.

 6. Alle eigendommen van waarde (spaartegoeden, effecten en onroerende goederen) waar iemand over beschikt.
Vermogensbehoefte  Top
Het bedrag aan vermogen dat nodig is om alle activa te financieren. Voor een deel vindt die financiering plaats door krediet van leveranciers en andere schuldeisers. Dan vindt financiering met geïnduceerd vermogen plaats.

Voor een ander deel moet een actief financieringsbeleid plaatsvinden om aandeelhouders, banken of derden bereid te vinden deel te nemen in eigen of vreemd vermogen. In dat geval is sprake van autonoom vermogen {Financiering}.

Synoniemen: werkzaam vermogen

Vermogensbeheerskosten  Top
De vermogensbeheerskosten zijn kosten voor het beleggen van het vermogen, bijvoorbeeld voor prensioenen [euro/periode]. Zij worden omgerekend tot beleggingskosten die ten laste komen van het totale rendement.

Aangezien het rendement is uitgedrukt als [% / periode] worden de beleggingskosten dus ook uitgedrukt als percentage per periode. Zij vormen het verschil tussen het brutorendement en het nettorendement.

Berekening eenheid beleggingskosten: ( (euro / periode) / euro ) x 100% = 1/periode x % = % / periode (met verschuiving van de komma plekken naar rechts)

Vermogenskosten  Top
 1. De som van interest vreemd vermogen en het vereiste rendement op het eigen vermogen. Voor de constatering van waardecreatie (EVA) is van essentieel belang dat de nettowinst gecorrigeerd is voor dit vereiste rendement op het eigen vermogen.

 2. Een bedrag aan standaardkosten dat berekend wordt door het hele vermogen van een onderneming te vermenigvuldigen met een rendementseis (c.q. vermogenskostenvoet).

  Synoniemen: interestkosten volgens de kostencalculatie en berekende interest volgens de bedrijfsadministratie.

Vermogenskostenvoet  Top
De rendementseis die de bedrijfsleiding stelt ten aanzien van het totale vermogen. Dus het rentepercentage dat de bedrijfsleiding gebruikt om een redelijke vergoeding voor het totale vermogen van de onderneming vast te stellen.

Dit rentepercentage werkt goed zolang de interest op het vreemde vermogen lager is dan de rendementseis. Anders schiet de onderneming er bij in.

Vermogensmarkt  Top
 1. De combinatie van geldmarkt en kapitaalmarkt {Monetaire Economie}.

 2. Het geheel van financiële markten en financiële instellingen. Zij omvat de markt voor kort vreemd vermogen (de geldmarkt) en de markt voor lang vermogen (de markt voor middellang krediet en de kapitaalmarkt).

  De kapitaalmarkt omvat hier vraag en aanbod van krediet langer dan 10 jaar en vraag en aanbod van aandelenvermogen {Financiering}.
Vermogensverwerving  Top
Aantrekken van vermogen om te kunnen investeren.

Synoniem: financiering.

Verrekenen  Top
 1. Het tegen elkaar wegstrepen van vorderingen. Bijvoorbeeld als iemand een goed gekocht heeft naast andere goederen en het retourneert. Dan kan het terug te betalen bedrag in mindering komen op het bedrag dat voor de andere goederen betaald moet worden.

 2. Salderen in bijzondere situaties.

  Bijvoorbeeld bij de vaste verrekenprijs vindt in een boekingsperiode een berekening plaats van enerzijds werkelijke inkoopprijzen en bijkomende inkoopkosten en anderzijds van de ingekochte hoeveelheid maal een schatting van de gemiddelde inkoopprijs met bijkomende kosten. Die schatting per eenheid product heet de vaste verrekenprijs.

 3. Rekenfout(en) maken. Als iemand met het hoofd een berekening uitvoert en daar een fout in maakt, dan heeft hij zich verrekend.
Verslaggevingsblok  Top
Groep van landen die zich houden aan een bepaalde set van richtlijnen voor de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen. Bijvoorbeeld landen die zich confirmeren aan GAAP of aan IFRS.

Verspilling  Top
De kosten die niet noodzakelijk zijn om de productie uit te voeren. De werkelijke kosten die een ondernemer maakt, vallen dus uiteen in toegestane kosten en verspilling.

Om vast te stellen wat noodzakelijk is, moet de ondernemer redeneren vanuit het perspectief van concurrenten, die op de markt zijn of komen.

Zij zullen trachten hun prijs laag te houden, en om dat te bereiken zullen zij proberen hun kosten te minimaliseren. Wat de concurrenten onvermijdelijk aan kosten zullen hebben, is de norm voor de ondernemer.

Vervangingswaarde  Top
Een inschatting van de prijs waarvoor een kapitaalgoed op de inkoopmarkt kan worden aangeschaft. Als het gaat om de inschatting van de waarde op de verkoopmarkt, dan spreekt men van de opbrengstwaarde.

Waardering tegen vervangingswaarde betekent dus dat men gebouwen, machines of voorraden regelmatig herwaardeert op basis van de actuele waarde, c.q. prijsontwikkeling.

Probleem is dat goederen ook technische veranderingen ondergaan en dat maakt het vooral voor kapitaalgoederen vaak moeilijk om vast te stellen wat de actuele prijs geweest zou zijn.

Verwachte kosten  Top
De werkelijke kosten die een ondernemingverwacht te gaan maken. Het gaat dus om een voorcalculatie.

Waar mogelijk zal verspilling in de berekeningen vooraf worden uitgesloten, maar soms zijn meerjarige contracten aangegaan, waardoor verspilling onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld als er machines gekocht zijn die groter blijken te zijn, dan noodzakelijk.

Misconcepties: begrote kosten, toegestane kosten en standaardkosten.

Verwervingsprijs  Top
 1. Bedrag per aandeel dat een NV betaald heeft bij de inkoop van aandelen van een andere onderneming [euro/aandeel] {Externe Verslaggeving}.

 2. Waarde van een deelneming in een onderneming op basis van de verwervingsprijs per aandeel. Deze waarde kan afwijken van de beurswaarde, de intrinsieke waarde, de nettovermogenswaarde, de rentabiliteitswaarde en de verwervingsprijs van een deelneming.

 3. Bedrag per aandeel dat een NV betaald voor deelname in een andere onderneming. Synoniem: verkrijgingsprijs.

 4. Synoniem: prijs
Verzekerde waarde  Top
Waarde van roerende of onroerende goederen op basis van de verzekeringsovereenkomst die gesloten is en waarin het bedrag is bepaald dat uitgekeerd wordt bij een calamiteit.

Verzelfstandigde winst  Top
Het deel van de winst van een coöperatie dat overblijft nadat een rechtmatige beloning van de activiteiten van de leden van de coöperatie in mindering is gebracht op de totale winst die behaald is [euro/periode].

Het bedrag dat in mindering komt op de winst heet de verlengstukwinst.

Vesting periode ( Anglicisme)
Wachttijd voordat het personeel of een lid van de directie een optie op aandelen kan verzilveren of het verkregen recht op aandelen kan uitoefenen.

Vinken  Top
 1. Vinkjes zetten in een kolom zodra een boekingspost op juistheid is gecontroleerd.

  Synoniem: afvinken.

 2. De meisjes van plezier bezoeken (volgens van Dale).
Vinkje  Top
 1. V-teken dat in de kantlijn geplaatst wordt zodra een post gecontroleerd is.

 2. Portemonnaie nadat deze gerold is (volgens van Dale).
Vlottende activa  Top
 1. Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden, vorderingen, effecten (als kortlopende belegging van overtollig kasgeld) en liquide middelen {Externe Verslaggeving}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.

 2. Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden, vorderingen, effecten (als kortlopende belegging van overtollig kasgeld) en liquide middelen {Externe Verslaggeving}.

  Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.

 3. Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden en vorderingen. De liquide middelen blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}.

 4. Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden en vorderingen. De liquide middelen blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}.
Vlottende passiva  Top
Kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door afspraken met banken en andere financiers en voor een deel voortvloeit uit het primaire proces, zoals crediteuren die krediet verstrekken doordat ze uitstel van betaling geven.

Volatiliteit  Top
 1. De mate van schommelingen in het bedrijfresultaat van de onderneming.

 2. De mate van schommelingen in de waarde van obligaties als gevolg van veranderingen in het rentepercentage.

 3. De beweeglijkheid in de koersen van financiële instrumenten.

  Bij historische volatiliteit meet men de standaarddeviatie in verhouding tot de gemiddelde koersbeweging uit het verleden.

  Bij impliciete volatiliteit gaat het om de optieprijzen die een indicatie geven van de verwachtingen rond de koersontwikkelingen.

 4. Gestandaardiseerde verwachte fluctuaties in de afzonderlijke koersen, berekend via standaarddeviaties die op jaarbasis zijn uitgedrukt.
Volkshuisvestingsverslag  Top
Jaarverslag van een verbinding van juridisch zelfstandige organisaties waarvan een woningcorporatie deel uitmaakt. Woningcorporaties splitsen vaak vaste activa af in Stichtingen of vennootschappen voor het beheer en onderhoud.

Om toch een beeld te krijgen van o.a. het totale eigen vermogen en de jaaromzet van deze verbinding, moet de accountant ook het algehele overzicht beoordelen.

Dit volkshuisvestingsverslag is de basis voor het CFV om het weerstandsvermogen te berekenen. {Externe verslaggeving voor niet commerciële organisaties}

Voorcalculatorisch  Top
Calculaties (dus berekeningen) die plaatsvinden voordat de goederen verkocht zijn. Dus bijvoorbeeld een berekening van de winst die men denkt te gaan halen.

Het zijn dus eigenlijk schattingen vooraf, waarvan achteraf (nacalculatorisch) nog maar moet blijken of ze ook echt zo uit komen.

Voorraad  Top
 1. Het aantal stuks dat een bedrijf volgens de telling op een bepaald tijdstip in het magazijn heeft (de technische voorraad) [stuks].

 2. Het aantal stuks dat een bedrijf volgens de administratie op een bepaald tijdstip in het magazijn heeft (boekhoudkundige voorraad). Dit aantal kan door bederf of diefstal afwijken van de technische voorraad ([stuks].

 3. Het aantal stuks waar een bedrijf prijsrisico over loopt (economische voorraad), dus als er prijsveranderingen zijn die  doorwerken in de boekhouding en voor rekening komen van de onderneming [stuks].

  Als een bedrijf goederen heeft verkocht, maar nog niet geleverd, dan loopt ze geen prijsrisico meer maar heeft ze de goederen nog wel in magazijn.

 4. De waarde van de hoeveelheid goederen die op een bepaald tijdstip in het magazijn aanwezig is [euro].

 5. De fictieve waarde van de voorraad goederen, omdat een bedrijf termijntransacties heeft uitgevoerd, waardoor zij juist meer, of juist minder risico loopt dan ze eigenlijk doet op basis van de eigen voorraden.

 6. Een derivaat dat ontstaan is door een beleid van termijntransacties om te speculeren op winst of verlies door wijzigingen in het prijspeil van goederen op de termijnmarkt.
Voorraadwaardering  Top
Afspraken over de wijze waarop de waarde van de voorraad in een bedrijf wordt vastgesteld. De bekendste systemen zijn FIFO, LIFO en VVP. Dit zijn rekenmodellen die horen bij een belangrijk bedrijfseconomisch thema als voorraadwaardering.

De keuze voor een waarderingsmethode heeft direct gevolgen voor de vaststelling van de inkoopwaarde van de omzet. De waardering van de goederen die in magazijn achterblijven, leidt direct tot een waardering van de goederen die uit magazijn gehaald worden vanwege de levering aan de klanten.

Voor het vaststellen van de samenhang tussen alle grootheden die onderdeel zijn van dit thema is het mogelijk een Content Representation (CoRe) te formuleren waarmee de rekenmodellen (c.q. de conceptuele modellen) voor bepaling van de waarde van de afzet en de waarde van de brutowinst zijn vorm te geven.

Vanuit didactisch oogpunt is dit van belang om te zorgen dat leerlingen een goede mentale voorstelling ontwikkelen van het thema, waarbij zij mentale modellen vormen die dicht in de buurt komen van de conceptuele modellen die de docenten hen voorschotelen.

Voor uitgebreide info: zie “Haal je de voorste of de achterste eruit”, Quincy Elvira, Factor D, nummer 2, 2017.

Voorziening  Top
Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn. Bijvoorbeeld een garantievoorziening die aangeeft welke bedrag aan schadeclaims met in de toekomst verwacht voor producten die reeds afgeleverd zijn.

De voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen.

Vorderingen  Top
 1. Bedragen die een onderneming tegoed heeft van afnemers of andere relaties en die op korte of lange termijn opvorderbaar zijn. {Bedrijfseconomie}

 2. Verplichtingen aan derden in geval van faillissement. Er zijn boedelvorderingen, preferente vorderingen en concurrente vorderingen. {Juridische term}
Vraag  Top
 1. Goederenmarkt: Hoeveelheid goederen die mensen, bedrijven of organisaties willen aanschaffen, omdat zij ze nog niet hebben (vb televisies).

 2. Arbeidsmarkt: Hoeveelheid arbeidskrachten die bedrijven of organisaties willen inzetten in het arbeidsproces, ongeacht of zij die mensen al in dienst hebben of dat zij vacatures hebben.

 3. Vermogensmarkt: Hoeveelheid geld die mensen in hun bezit hebben vanwege transactie-, voorzorg- of speculatiemotief.
  Zie voor vergelijkbare betekenissen: het aanbod.
Vraagprijs  Top
 1. Bedrag dat de verkoper van een huis, tweedehands auto of anderszins vraagt om de eigendom van een goed over te dragen [euro/stuk; et cetera, maar nooit euro].

 2. Synoniem: prijs
Vreemd vermogen  Top
 1. Het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, met uitsluiting van het eigen vermogen [euro].

 2. Geld dat van buitenstaanders is aangetrokken om de onderneming te financieren, nader uitgesplitst in Lang Vreemd Vermogen (looptijd meer dan een jaar) en Kort Vreemd Vermogen (looptijd korter dan een jaar) [euro].

 3. Misconceptie: Schulden, want dat is een juridische term die bovendien duidt op betalingsachterstand.
Vrije kasstroom  Top
 1. Saldo van de verwachte ingaande en uitgaande kasstromen in een periode {Financiering}.

  De vrije kasstromen zijn van belang voor de inschatting van de bedrijfswaarde indien men overweegt het bedrijf te kopen. Zij zijn de basis voor de vaststelling van de goodwill die men bereid is te betalen.

 2. Saldo van de werkelijke kasstroom die is ingegaan of uitgegaan in een periode.

 3. Schatting van het te verwachten saldo van de ingaande en uitgaande kasstromen in een periode op basis van de resultatenrekening van een periode {Externe verslaggeving}.

  Dus: nettowinst uit operationele activiteiten na belasting + afschrijvingen - investering in vaste en vlottende activa.
   

Vakdidactische termen

Vt Vaardigheid  Top
De automatisering van een bepaalde handelwijze, waarbij de meest geschikte strategie of tactiek zonder verder nadenken wordt gebruikt.

Vaardigheden zijn een belangrijke doelstelling van het onderwijs, maar ze zijn ongrijpbaar voor de docent, omdat de student zelf bepaalt of hij beschikbare strategieën en tactieken wil toepassen.

Het tragische van onderwijs gericht op vaardigheden is, dat het succes verbleekt naarmate het succes groter is. Als iemand vaardigheden ontwikkelt en die automatiseert, dan komen ze via bewuste acties in het gedrag en veranderen in onbewuste acties.

Uiteindelijk lijkt het dan of een expert veel kennis heeft, terwijl de vaardigheden als iets vanzelfsprekends worden gezien. Zelf is hij zich er vaak niet van bewust.

Vt Vakdidactiek  Top
 1. Algemene vakdidactiek: de toepassing van onderwijskundige principes in het onderwijs op basis van algemene richtlijnen.

  Bijvoorbeeld het leermodel van Van Gelder gaat uit van:

  (1) een beschrijving van het beginniveau van de leerlingen,

  (2) de formulering van de einddoelen van het leerproces,

  (3) de beschrijving van de leerweg van het beginniveau naar het einddoel,

  (4) de keuze van de leermiddelen die daarbij kunnen helpen,

  (5) de beschrijving van de aanpak van het instructieproces,

  (6) de wijze van toetsing of het einddoel is bereikt.

 2. Specifieke vakdidactiek: de toepassing van onderwijskundige principes in concrete vakken uit het onderwijs, dus het uitwerken van principes voor specifieke vakken, zoals rekenen en taal in het basisonderwijs en zoals wiskunde en Engels in het voortgezet onderwijs.
Zie ook: Vakdidactiek Bedrijfseconomie - Intro Vakdidactiek Bedrijfseconomie.

Zie ook: Onderwijsportaal.nl - Portal Vakdidactiek

Vt Verkeersregels  Top (externe verslaggeving versus interne verslaggeving)
Tegenstrijdige aanwijzingen hoe je je dient te gedragen in het verkeer. ‘Rechts verkeer gaat voor.’ ‘Rechtdoorgaand verkeer gaat voor afslaand verkeer.’ ‘Voorrangsweg gaat voor verkeer van rechts.’‘Voetgangers op de zebra gaan voor’. Enzovoort.

Toch kun je er mee leven, althans de meesten van ons, omdat je leert om te gaan met tegenstrijdige regels. Bij elk tweetal regels kun je aangeven welk de voorkeur heeft boven de ander. Ooit geprobeerd om een samenhangende prioriteitsstelling van verkeersregels te maken?

Hetzelfde geldt voor het opstellen van journaalposten en het bijhouden van een grootboek in de boekhouding.

Vt Voorcalculatie  Top
Dit is een berekening die op voorhand wordt gemaakt. Alle grootheden die in de berekening zijn opgenomen zijn schattingen van de waarden die op kunnen treden in de toekomst. Achteraf moet nog maar blijken of het allemaal zo uitkomt.

Voorcalculatie is een signaalwoord dat een reeks van ideeën, procedures en tradities activeert. Dat geldt ook voor de term nacalculatie.

Dergelijke termen moet je dik onderstrepen en je moet er even de tijd voor nemen om vast te stellen, wat je allemaal verwachten kunt, wanneer je verder gaat met een vraagstuk. Dergelijke verwachtingen zijn belangrijk bij het controleren van je aanpak.

Vt Voorraadgrootheid  Top
Grootheid die aangeeft wat de waarde is op een bepaald tijdstip. Deze grootheid is de tegenhanger van de stroomgrootheid.

Bijvoorbeeld de balansposten. Deze geven allemaal de stand per balansdatum.

Tegenover de voorraadgrootheden staan de stroomgrootheden, zoals alle grootheden op de resultatenrekening.

Afkortingen

VBM (Anglicisme)  Top
VBM staat voor Value Based Management. Dit is een wijze van leiding geven, waarbij het creeren van waarde binnen de onderneming centraal staat.

Als waardemaatstaf dient dan niet de nettowinst, maar de Economic Value Added, ofwel de economische waarde die het management aan het bedrijf toevoegt.

VBM is dus geen strategie, maar de operationalisering (de invulling dus) van de ondernemingsdoelstellingen die in het management control systeem gestalte moeten krijgen.

VEB  Top
VEB staat voor Vereniging van Effectenbezitters. Dit is een vereniging van mensen en organisaties die aandelen of obligaties bezitten en hun gemeenschappelijke belangen laten behartigen door een vereniging die actief is op aandeelhoudersvergaderingen e.d.

VOF  Top
VOF staat voor Vennootschap Onder Firma. Dit is een juridische vorm om de samenwerking en het vermogen van partijen te regelen die gezamenlijk een bedrijf voeren.

VVP  Top
VVP staat voor: vaste verrekenprijs. Dit is een methode van voorraadwaardering die bijzondere kenmerken heeft.

Men kiest eigenlijk voor een standaardprijs, omdat naast de verwachte gemiddelde inkoopprijs ook opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in het bedrag waarvoor de goederen of grondstoffen in de boekhouding worden opgenomen.

Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.

 
De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-modellen.nl en geeft inzicht in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

De site bedrijfseconomische-begrippen.nl is gekoppeld aan het Onderwijsportaal. Op deze portal kunt u sites rechtstreeks benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Zo kunt u deze portal via bedrijfseconomische-begrippen.nl bereiken.

De smartphone-versie kunt u direct bereiken via bedrijfseconomischebegrippen.nl. Om te zorgen dat de tekst op de smartphone goed leesbaar is, staan op de tablet-versie veel witte regels in de tekstfragmenten.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal | Universiteit en MBA
Vacatures in het onderwijs
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt) en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document

 
EBM als naslagwerk
Elementaire
Bedrijfseconomische
Modellen
Nieuw:
alles over de Libra
 
 
vakdidactiek bedrijfseconomie
 
 
Logo Onderwijsportaal