Kaft EBM
EBM

Elementaire Bedrijfseconomische Modellen

bedrijfseconomische-modellen.nl

Auteurs: Fons Vernooij en Paul van der Aa

Zie ook: bedrijfseconomische-begrippen.nl
en
: vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl


Logo Onderwijs-En-Banen.nl
Onderwijs En Banen
Algemeen
Home Fons Vernooij
Homepage modellen
Contact: Fons Vernooij
Gratis studieboek EBM
Kaft EBM Elementaire Bedrijfseconomische Modellen
Calculaties in de handel
Verkoopprijs via opslagen
Interne nettowinst
Kostprijs via opslag
Verkooprijs via toeslagen
Productiesector
Standaardkostprijs
Voorcalc. bedrijfsresultaat
Nacalc. bedrijfsresultaat
Opdeling budgetresultaat
Uitsplitsing grondstofkosten
Uitsplitsing arbeidskosten
Uitsplitsing machinekosten
Extern verslag
Handelsondernemingen
Bankensector
Verzekeringsbedrijven
Productiebedrijven
EBITDA
Wettelijke modellen
Overzicht wettelijke modellen
Balansmodellen
Balansmodellen
        •  Model A
        •  Model B
        •  Model C
        •  Model D
Winst- en Verliesrekening
        •  Model E
        •  Model F
        •  Model G:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model H:
vervallen per 01-11-2015
        •  Model I
        •  Model J
 

Het studieboek EBM als gratis eBook

Het studieboek Elementaire Bedrijfseconomische Modellen geeft aan hoe je problemen kunt aanpakken, uitwerken en controleren. Hij is opgebouwd uit 5 modulen die opgedeeld zijn in hoofdstukken. Elk hoofdstuk is als PDF te downloaden en te bestuderen. Veel succes met de aanpak van je studie.

Module 1: Handelsbedrijven

Module 2: Kostenbeheersing (introductie)

Module 3: Kostenbeheersing (verdieping)

Module 4: Financieel management (introductie)

Module 5: Financieel management (verdieping)

In veel hoofdstukken zijn bedrijfseconomische modellen opgenomen die staan toegelicht op de afzonderlijke pagina's van deze site. Je kunt in de kolom links een onderwerp kiezen en verder ingaan op het model dat hoort bij dat onderwerp.

Voor nadere informatie over de economische termen kun je gebruik maken van de website bedrijfseconomische-begrippen.nl. Voor een vakdidactische toelichting kun je naar vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl. Het boek EBM is uit de markt genomen omdat docenten geen heil zagen in de ABC-methodiek.
 
Het ABC van het oplossen van problemen
A - B - C: Analyse - Bewerking - Controle. Een goede probleemaanpak bestaat uit ten minste drie stappen.

Eerst analyseer je de samenhang tussen de gegevens die je hebt en dat wat gevraagd wordt. Of eigenlijk eerst moet je kijken wat er gevraagd wordt en welke gegevens nodig zijn om de uitkomst te berekenen. Maar je kijkt ook welke tussenstappen nodig zijn om vanuit de gegevens bij de gevraagde grootheid te komen.

Als je weet hoe je met het PAD van de gegevens naar de uitkomst kunt komen, dan is het probleem eigenlijk al opgelost. De bewerking ligt dan voor het oprapen. Je moet gewoon de getallen invoeren en de berekeningen uitvoeren, maar dat is appeltje - eitje. Dat is uitwerken in plaats van probleem oplossen.

Tot slot is het handig om een controle uit te oefenen. Je kunt altijd kijken of de berekening ook klopt met de analyse, of je geen gegevens vergeten bent. Of dat je een rekenfout gemaakt hebt, waardoor de uitkomst wel goed beredeneerd is, maar toch een fout getal oplevert.

P.S. De docent begint meestal met het voorrekenen van de uitkomst en heeft zelf een boekje met uitwerkingen om te weten hoe hij in een paar stappen vanuit de gegevens bij de uitkomst komt. Maar dat is geen probleem oplossen. Dat is een "bewerking" die de "analyse" overslaat en de "controle" overbodig maakt.
 
Module 1: HANDELSBEDRIJVEN
In deze module staat de berekening van de nettowinst bij handelsondernemingen centraal. De rode lijn is dat eerst de vaststelling van de gewenste prijs aan bod komt, daarna de voorcalculatorische winst, de nacalculatorische winst (zowel intern als extern) en daarop aansluitend de kostenbewaking.

Hoofdstuk 1: Plaatsbepaling van de bedrijfseconomie

Hoofdstuk 2: Commerciële calculaties

Hoofdstuk 3: Interne informatievoorziening

Hoofdstuk 4: Externe verslaglegging

Hoofdstuk 5: Standaardisering van de berekeningen

Module 2: KOSTENBEHEERSING (introductie)
In de tweede module komen verschillende bedrijfseconomische modellen aan bod die behoren bij verschillende typen van ondernemingen. De berekening van de kostprijs als basis van de gewenste verkoopprijs krijgt steeds een logisch vervolg in een voorcalculatorisch en nacalculatorisch bedrijfsresultaat. Naast deze onderdelen van de interne verslaggeving komen de verkorte weergaves naar voren in de externe verslaggeving, zoals wettelijk voorgeschreven.

Hoofdstuk 6: Bedrijven met stukproductie

Hoofdstuk 7: Bedrijven met homogene productie - de variabele kostencalculatie

Hoofdstuk 8: Bedrijven met homogene productie - de integrale kostencalculatie

Hoofdstuk 9: Bedrijven met heterogene productie

Module 3: KOSTENBEHEERSING (verdieping)
In de derde module komen organisaties met een ideële doelstelling aan bod. Zij hebben hun eigen dynamiek wat betreft inkosten en uitgaven. Ook de dienstverlenende sector is vaak niet commercieel gericht en heeft eigen financële doelstellingen. Binnen bedrijven kunnen kosten op allerlei manieren gegroepeerd worden, zodat er extra informatie uit te halen is. Tot slot komen belangrijke afwegingsprocessen aan bod die nodig zijn om tot de juiste en meest doelmatige economische keuzes te komen.

Hoofdstuk 10: Organisaties met een ideële doelstelling

Hoofdstuk 11: De dienstverlenende sector

Hoofdsutk 12: Groepering tot kostensoorten

Hoofdsutk 13: Hergroepering tot functionele kosten

Hoofdstuk 14: Economische afwegingsprocessn

Module 4: FINANCIEEL MANAGEMENT (introductie)
In de vierde module komt de financiering van een onderneming ter sprake. Centraal staat de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Dit vooral met het oog op het hefboomeffect. Als een onderneming minder interest betaalt op het vreemde vermogen dan het behaalde rendement op het totale vermogen, zal het rendement op het eigen vermogen hoger uitvallen. Vanuit deze kennis vindt een beschrijving plaats van de verschillende vermogensvormen en van de opbouw van het totale vermogen, rekening houdend met kortdurende en langdurende vermogensbehoefte.

Hoofdstuk 15: Financiële verkenning

Hoofdstuk 16: Financiering met eigen vermogen

Hoofdstuk 17: Financiering met vreemd vermogen

Hoofdstuk 18: Opbouw van de financiële structuur

Hoofdstuk 19: Financieel management

Module 5: FINANCIEEL MANAGEMENT (verdieping)
In de vijfde en laatste module komen onderwerpen aan de orde die van groot belang zijn voor het financieel management van een onderneming. Zo zal de directie voortdurend afweging moeten maken tussen investerigsprojecten, omdat er niet genoeg geld is alles ter hand te nemen. Voor de externe verslaggeving zal de directie kuezes moeten maken wat betreft de waardering van activa en passiva en de mogelijke invloed van IFRS. Buitenstaanders proberen een indruk te krijgen van de onderneming via kengetallen en het bedrijf zal die mogelijkheden moeten bieden. Tot slot komt de vorming van concern en de ontwikkeling van bedrijfstakken aan bod.

Hoofdstuk 20: Investeringsselectie

Hoofdstuk 21: Externe verslaggeving

Hoofdstuk 22: Analyse door buitenstaanders

Hoofdstuk 23: Concernvorming

De bedoeling van deze website
Deze pagina is onderdeel van de website bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit is een website die gekoppeld is aan bedrijfseconomische-begrippen.nl en geeft diepgang in de vele, vaak inconsistentie modellen die economen gebruiken.

Deze site biedt een overzicht van consistente modellen en relateert die aan subdisciplines in de bedrijfseconomie. Ook staan er complicaties vermeld die voortvloeien uit de homoniemen en synoniemen die eigen zijn aan de vaktaal. Economen zijn zich echter slecht bewust van die complicaties, waardoor zij allerlei modellen door elkaar halen.

De site bedrijfseconomische-modellen.nl is ook onderdeel van het Onderwijsportaal dat als uitgangspunt heeft dat u sites rechtstreeks kunt benaderen door trefwoorden in te tikken met .nl erachter. Vaak zijn er meer URL’s beschikbaar. Zo kunt u deze site niet alleen via bedrijfseconomische-modellen.nl bereiken, maar ook via bedrijfseconomischemodellen.nl.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen en banen
Onderwijsportaal.nl | Universiteit.nl
Banen-per-stad.nl | Vacatures-onderwijs.nl
 
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden zie bijgaand document