Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
lijn
Kennis van begrippen
Begrippen en grootheden
Economische notie
Synoniemen en homoniemen
Handelingsvoorschriften
Overzicht eenheden
Pragmatische aanpak
Goed lezen
Oorzaken begripsverwarring
Achtergrondmodellen
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Terug naar de vorige eeuw? (2015)
Economische noties (2014)
Begrippen per stuk of in paren? (2013)
Dimensieanalyse als basis (2013)
Homoniemen (2012)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Presentatie Workshop Z.L.L. (2012)
P.P. Presentatie
Dimensieloos denken (1994)
De toetsende tucht van de
    dimensieanalyse (1993)
Discussie over baten en lasten
1 Baten en lasten bij een vereniging +
   Quintus, een cluster van non-profit-
   centra (2003)
2 Baten en lasten overheid (2003)
3 Baten en lasten in het examen-
   programma M&O (2003)

   Gief van Schijndel & Ton Verwey.
4 De toekomst van het vak M&O (2004)
5 Hoe slepende penningmeesters
   M&O slopen (2005)

   Gief van Schijndel & Ton Verwey.
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Overzicht van eenheden

Elke grootheid heeft een economische notie, een naam, een waarde en een eenheid (of dimensie). De eenheden zijn het ondergeschoven kindje in de bedrijfseconomie. Aan de hand van het begrip ‘Kosten’ volgt een bespreking van het belang van de eenheden.

De term ‘kosten’ is een homoniem, zo is in de eerdere toelichting aangegeven. Verschillende betekenissen van kosten kunnen zelfs geheel verschillende eenheden hebben, terwijl men in de praktijk vaak volstaat met vermelding van euro’s als meeteenheid. Maar dat is niet juist.
Soms heeft de term kosten betrekking op een grootheid uitgedrukt in euro per tijdseenheid (bijvoorbeeld: bedrijfskosten in een maand) en soms op een grootheid uitgedrukt in euro per stuk (bijvoorbeeld: berekende bedrijfskosten in een product).

De eenheid die erbij hoort, zegt dan iets over de betekenis van de term kosten in de situatie waarin de term gebruikt wordt.

Het gebruik van een eenheid kan een criterium zijn om te constateren of een woord een misconceptie is. Bij de term ‘kosten’ zou dat kunnen gebeuren als bij correct gebruik van de eenheden toch kostenbegrippen komen die in euro’s zijn uitgedrukt.

In feite gaat het dan om begrippen die komen uit de categorie ‘onkosten’, dus uitgaven die in de boekhouding nog uitgewerkt moeten worden tot kosten en die als eenheid de € hebben.
  Bijvoorbeeld bij historische kosten, emissie-kosten of installatiekosten gaat het helemaal niet om kosten, maar om uitgaven die samenhangen met aanschaf, emissie of installatie.

Eigenlijk wordt de term ‘kosten’ ten onrechte gebruikt als synoniem voor ‘uitgaven’ en is er dus sprake van een misconceptie. Kosten hebben nooit de eenheid €, want het is een verhoudings-getal.

Het correct gebruik van eenheden zou een grote steun kunnen zijn bij het begrijpen van homo-niemen, synoniemen en misconcepties.

Helaas gaan bedrijfseconomen erg slordig om met hun eenheden, waardoor de inzichtelijkheid in het begrippenapparaat niet groter, maar kleiner wordt.

N.B. In plaats van euro zou er natuurlijk ook dollar of een andere munteenheid kunnen staan.
Op de website www.bedrijfseconomische-begrippen.nl is voor alle grootheden aangegeven welke eenheden, c.q. welke dimensie erbij horen. De belangrijkste eenheden staan hier onder weergegeven. Maar op voorhand zij gezegd, dat weinig economen zich houden aan expliciete vermelding van de eenheden. Zij weten ze wel, maar dat blijkt pas als je ze aanspreekt op het gebruik van termen.
 

€ / kg
€ / liter
€ / uur
€ / periode
€ / stuk

stuks / periode
stuks / uur
 grootheid in euro (of een andere geldeenheid) (voorbeeld: uitgaven)
 grootheid in euro per kilogram (voorbeeld: prijs van grondstoffen)
 grootheid in euro per liter (bijvoorbeeld: prijs van melk of benzine)
 grootheid in euro per uur (voorbeeld: prijs van arbeid)
 grootheid in euro per periode (voorbeeld: euro per jaar, per maand of per dag)
 grootheid in euro per stuk (voorbeeld: verkoopprijs van een product)

 grootheid uitgedrukt in stuks per periode (voorbeeld: afzet)
 grootheid uitgedrukt in stuks per uur (voorbeeld: productie)
 
Eenheden laten zich behandelen, zoals breuken. Het is goed mogelijk om bijvoorbeeld bij het productieproces consequent alle eenheden bij de v erwerking van de data te vermelden. In onderstaand overzicht is de transformatie van de eenheden stapsgewijs in beeld gebracht. Het kan veel uitgebreider, door prijsverschillen en efficiëntieverschillen in te bouwen, maar voor de beeldvorming is dit voldoende.
Verbruik van grondstoffen aantal kg in een periode x prijs kg/periode x €/kg = €/periode
Verbruik van arbeid aantal uur in een periode x uurloon uur/periode x €/uur = €/periode
Verbruik machinetijd aantal uur in een periode x tarief uur/periode x €/uur = €/periode
Sommering van kosten alle kosten bijeen genomen €/periode + €/periode = €/periode
Kosten per eenheid totale kosten / productie €/periode / stuks/periode = €/stuk
Kostprijs van de omzet afzet in een periode x kostprijs stuks/periode x €/stuk = €/periode
Omzet afzet in een periode x verkoopprijs stuks/periode x €/stuk = €/periode
Verkoopresultaat omzet - kostprijs van de omzet €/periode - €/periode = €/periode
NB Er zijn twee soorten perioden bij de bedrijfseconomie: ongedateerde perioden en gedateerde perioden. Gedateerde perioden hangen af van de kalender.

Als een onderneming op 1 oktober 20XX een verzekering afsluit voor twee jaar à raison van € 2400, dan zijn de kosten € 1200 per jaar (ongedateerd), ofwel € 100 per maand (ongedateerd), zodat in het jaar 20XX een bedrag aan kosten van € 300 voor het kalenderjaar 20XX (gedateerde periode) resulteert, c.q. € 300 voor het vierde kwartaal van het jaar 20XX (gedateerde periode).

Het lijkt dan alsof het bedrag aan kosten dat toegerekend wordt aan 20XX los staat van een periode, maar dat is niet zo, want het blijft wel een verhoudingsgetal. Als de ondernemer de kosten voor oktober 20XX berekent, dan is de uitgave in oktober 20XX nog steeds € 2400, maar de kosten zijn € 100 voor de maand oktober. De kosten in oktober zijn dan nog steeds te meten in €/periode (gedateerd).
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek