Home Fons Vernooij
Blogs Vakdidactiek
Vakdidactiek
Home Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Welkom op de site
Introductie in de vakdidactiek
Soorten van kennis
lijn
Kennis van situaties
Economie en Bedrijfseconomie
Economische noties
Administratie van verenigingen
Dubbele begripsstructuur
Mentale voorstelling
Disciplines in de bedrijfseconomie
Algoritmen en heuristieken
Fasen in het oplossen van problemen
Invloed media op didactiek
Onwrikbare fenomenen
Kennis van begrippen
lijn
Kennis van procedures: BE
lijn
Kennis van procedures: BH
lijn
Kennis van strategieën
lijn
Competenties
lijn
Handleiding probleemoplossen
Bedrijfseconomische vraagstukken
lijn
Samenvatting proefschrift
Het leren oplossen van bedrijfs-
    economische problemen (1993)
.
Leren leren (1998)
Originele Proefschrift
Klik hier voor alle onderdelen
lijn
Artikelen van Fons Vernooij
Overzicht Nederlandse artikelen
Bedrijfseconomie (B.O.F.)
Vakdidactische artikelen M&O
lijn
Relevante artikelen
Modelleren via spreadsheets (2020)
Terug naar de vorige eeuw? (2015)
What's in a name (2014)
Over het begrijpen van begrippen (2015)
Economische noties (2014)
Zelfstandig leren lezen (2012)
Onwrikbare fenomenen (2011)
De toekomst van het vak M&O (2004)
De Competente Ondernemer (2004)
De mogelijke impact van intranet op
    het onderwijs (2002)
New media and their role in education
    (2001)
ICT en het onderwijs van de toekomst
    (2000)
De aanvaardbaarheidsvraag,
    een nieuw fenomeen (1999)
 
 
Logo Onderwijsportaal
Laatste update vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl: 26 mei 2024.
  Vakdidactiek-Bedrijfseconomie.nl  
Zie voor vakdidactische termen ook bij: bedrijfseconomische-begrippen.nl:
  B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z
Naslagwerk: Elementaire Bedrijfseconomische Modellen: in 24 PDF-bestanden
Nieuw: alles over de Libra, ook als PDF
Zie ook:  de website bedrijfseconomische-modellen.nl
 

Disciplines in de bedrijfseconomie

Voor een buitenstaander lijkt het erop dat de bedrijfseconomie is opgesplitst in een aantal disciplines die elkaar mooi aanvullen: financiering, marketing, boekhouden, interne verslaglegging, externe verslag-legging. Een lappendeken die in het totaal alle onderwerpen afdekt.

Helaas, de bedrijfseconomie is opgebouwd uit een groot aantal disciplines die voortkomen uit de beroepspraktijk. Veel beroepen uit de economische sector hebben hun eigen terminologie en hun eigen gebruiken meegebracht. Deze worden per discipline als vanzelfsprekend gezien, maar het verband met andere disciplines ontbreekt vaak.


In de lijst met Bedrijfseconomische Begrippen is een uitgebreid beeld geschetst van deze verschillen in het gebruik van begrippen en grootheden. Aan de hand van het concept rente zal op deze pagina geïllustreerd worden waarom het zo belangrijk is steeds te beseffen vanuit welke discipline een economisch probleem moet worden aangepakt.
1. Financiering
Financiering ligt op de rand van de algemene economie en de bedrijfseconomie. Het beschrijft de wijze waarop bedrijven de financiering van hun productiemiddelen tot stand kunnen brengen en het beschrijft de werking van vraag en aanbod op de financiële markten.

De term rente heeft betrekking op een vast bedrag dat met regelmatige tussentijden op afgesproken tijdstippen wordt uitbetaald, gemeten in euro. Een vorm daarvan is betaling van de vergoeding achteraf voor geleend geld: de interestkosten.

2. Boekhouden
De administratie van een bedrijf heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van data voor vele doeleinden.

Wat bij Financiering interestkosten heet, heet hier interestlasten en wordt bovendien als werkelijk verschuldigde rente over vreemd vermogen toegerekend aan een periode, dus euro / periode.

Naast de interestlasten staan de interestkosten als het bedrag aan berekende rente over het totale vermogen, ook uitgedrukt in euro/periode.

3. Externe verslaglegging
De boekhouding levert basismateriaal aan voor de externe verslaglegging via het jaarverslag van de onderneming.

In het kader van de rentevergoeding over het vreemd vermogen is ook hier de term interestlasten van toepassing. In het jaarverslag staat vaak als synoniem de term betaalde interest.

Ook interestkosten wordt als synoniem gebruikt en heeft dan betrekking op de werkelijke rente over het vreemd vermogen.
  4. Interne verslaglegging
De interne verslaglegging moet meer informatie opleveren dan het externe verslag. Zij moet bestuurlijke informatie geven door norm en werkelijkheid aan elkaar te toetsen.

In dat toetsingskader is sprake van een confrontatie van de werkelijke interestkosten (elders dus aangemerkt als interestlasten) en berekende interestkosten (elders aangemerkt als interestkosten).

De norm is een punt van discussie. In principe kan dat het het gewenste rendement op het eigen vermogen zijn. Deze is dan als rekenrente in gebruik.

5. Marketing
De marketing houdt zich ten principale niet bezig met rente, maar heeft wel weer andere tradities die het moeilijk maken om aan te sluiten bij de andere disciplines.

Als een marketeer het over de markt heeft, dan gaat het niet om het geheel van vraag en aanbod, zoals bij Financiering, maar alleen om de vraagzijde. De marketeer vertegenwoordigt immers zelf de aanbieder.

Voorts staat bij de interne verslaggeving het onderscheid fabricagekosten versus verkoop-kosten centraal in de kostprijsberekening. De marketingkosten vallen dan onder de verkoop-kosten.

Bij marketing ziet men dat echter totaal anders. De marketingafdeling staat naast de verkoopafdeling en daardoor zijn de marketingkosten geen deel van de verkoopkosten.
 
Informatie over opleidingen en banen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal |  Vacatures in het onderwijs
 
De bedoeling van Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl is nauw verbonden aan de de websites bedrijfseconomische-begrippen.nl en bedrijfseconomische-modellen.nl. Zij biedt essenties van de vakdidactiek bedrijfseconomie aan in overzichtelijke eenheden, voor zowel leerlingen, studenten, als docenten.

Auteur is Fons Vernooij, die als eerste in Nederland is gepromoveerd op een onderwerp uit de vakdidactiek bedrijfseconomie (september 1993): “Het leren oplossen van bedrijfseconomische problemen. Didactisch onderzoek naar kostprijs- en nettowinstvraagstukken in het voortgezet onderwijs”. Deze dissertatie is de bron voor de pagina’s van deze site.

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster Fons Vernooij.
Website van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.
Wij volgen het privacy-beleid van Google en zijn niet verantwoordelijk voor het selecteren van de advertenties in de Google vakken.
Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal: KvK Rijnland: 28092786 / BTW-nummer 8106.36.025
Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: zie Privacybeleid
Leveringsvoorwaarden: zie bijgaand document

 
 
Vakdidactiek
 
Blogs Vakdidactiek